Dự báo thời tiết
Lạng Sơn23
Hà nội 28
Đà Nẵng25
Hồ Chí Minh25
Danh sách sở, ban, ngành

 

          Thực hiện Kế hoạch số 102 –KH/ĐUK ngày 23/7/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trưng ương Đảng (khóa XI).           Ngày 12/9/2014 Đảng bộ Sở GTVT Lạng Sơn tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 8A Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.810.109; Fax: (025) 3.811.209 ; sgtvtls@langson.gov.vn