Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Phòng Tổ chức cán bộ

 

PHÒNG GIÁO TỔ CHỨC CÁN BỘ

Email: PhongTCCB.SoLangSon@moet.edu.vn

 

            I. Cơ cấu tổ chức

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại di động Điện thoại cố định
1 Bùi Văn Quang Trưởng phòng 0949.269.368 0253.812.606
2 Vũ Thị Lan Anh Phó Trưởng phòng 0904.262.688 0253.812.606
3 Vũ Mạnh Huy Chuyên viên 0989.151.236 0253.812.606
4 Trần Tuấn Anh Chuyên viên   0253.812.606

 

          II. Chức năng

 

 

          Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bao gồm: xây dựng quy hoạch đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; các tiêu chuẩn quy định đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

 

 

 

 

          II. Nhiệm vụ

          1. Về công tác Tổ chức cán bộ

          1.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của ngành trên địa bàn tỉnh; chủ trì xây dựng để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; giúp Giám đốc Sở tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ.

         1.2. Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; về chế độ chính sách đối với công chức, viên chức toàn ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật

         1.3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Giám đốc Sở quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, các phòng cơ quan Sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

         1.4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

        1.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các tổ chức, các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

        1.6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Quy chế hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

        1.7. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn thực hiện quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở.

        1.8. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ sở trực thuộc Sở; phân bổ chỉ tiêu biên chế các đơn vị trực thuộc Sở.

        1.8. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện việc bố trí, tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng, bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm kế toán trưởng, điều động, luân chuyển công tác đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

        1.9. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch này.

        1.10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật; công nhận hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập.

        1.11. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

        1.12. Chủ trì giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của Ngành theo quy định của pháp luật.

        1.13. Chủ trì thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức toàn ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh; quản lý hồ sơ của công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở và hồ sơ điện tử của công chức, viên chức toàn ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước.

        1.14. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quản lý.

        1.15. Phối hợp với thanh tra Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở xử lý các sai phạm về công tác tổ chức, cán bộ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; thường trực Hội đồng kỷ luật của Sở.

 

          2. Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

          2.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách và tiếp nhận, xử lý những đề xuất, kiến nghị liên quan đến chính sách đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.

         2.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

         2.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

          2.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra công tác đánh giá, xếp loại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định; thực hiện công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở.

          2.5. Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở và toàn ngành theo quy định của pháp luật.

          2.6. Thực hiện công tác quản lý, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phục vụ cho việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

 

          3. Quản lý việc khắc dấu, sử dụng con dấu của các đơn vị trực thuộc Sở.

          4. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn