Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Email: PhongKTKD.SoLangSon@moet.edu.vn


            I. Cơ cấu tổ chức

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại di động Điện thoại cố định
1 Trần Thị Hải Yến Trưởng phòng 0912.813.789 0253.812.864
2 Trần Ngọc Văn Phó Trưởng phòng 0982.150.208 0253.812.864
3 Hoàng Thanh Long Chuyên viên 0904.780.089 0253.812.864
4 Lê Đình Quyến Chuyên viên 0914.476.912 0253.812.821

 

           II. Chức năng

           Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành về công tác thi, đánh giá chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh; thực hiện các dịch vụ công về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và quản lý giáo dục theo quy định của pháp luật.

 

            II. Nhiệm vụ

            1. Về công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

            1.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị, các chương trình, đề án và các văn bản khác về công tác thi, tuyển sinh và kiểm định chất lượng giáo dục các bậc học trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.

          1.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng cơ quan Sở, các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở trong việc tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác thi, công tác Kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

          1.3. Chủ trì, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác thi, quản lý hồ sơ các kỳ thi theo quy định hiện hành.

          1.4. Chủ trì, phối hợp với các Phòng ban, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi, cung cấp đề thi, giúp đỡ các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Sở.

          1.5. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thi và quản lý chất lượng giáo dục; thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

          1.6. Phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác thanh tra theo quy định.

          1.7. Quản lý, theo dõi việc cấp phát và thu hồi văn bằng cấp THPT, bổ túc THPT theo quy định.

 

          2. Về quản lý công nghệ thông tin

           2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị, các chương trình, đề án và các văn bản khác về công nghệ thông tin trong phạm vi quản lý của ngành.

           2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng cơ quan Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và trong dạy học; tổ chức thực hiện và điều hành việc triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đã được phê duyệt.

           2.3. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; hướng dẫn, quản lý kỹ thuật, nghiệp vụ trong ứng dụng công nghệ thông tin cho các đơn vị, cơ sở giáo dục theo quy định; xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý của Sở.

           2.4. Giúp Giám đốc Sở đảm bảo tính khả thi và hiệu quả hoạt động công nghệ thông tin của ngành thông qua chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý và giám sát chương trình, nội dung, kế hoạch về công nghệ thông tin được triển khai tại tỉnh thuộc phạm vi quản lý của ngành; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai, hiệu quả sử dụng trong quá trình triển khai và sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án.

           2.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở chỉ đạo thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của Ngành. Tổ chức thực hiện công tác tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của Sở; Làm đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, quản lý và xử lý cơ sở dữ liệu phục vụ các nhiệm vụ do Giám đốc Sở phân công.

          2.6. Trình Giám đốc Sở phương án đảm bảo và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin và liên lạc phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của ngành và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác, giảng dạy và học tập.

 

          3. Thống kê, tổng hợp, báo cáo về công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giáo dục và đào tạo.

          4. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn