Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Giáo dục chuyên nghiệp

PHÒNG GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

I. Cơ cấu tổ chức:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

CQ

1

Phạm Minh Thuý

Trưởng phòng

0253.810607

0916356288

3

Phạm Thị Thu Nga

P.Trưởng phòng

0253.810607

0912203108

4

Hoàng Ngọc Quỳnh

Chuyên viên

0253.810607

 01248509188

5 Lưu Bá Mạc Chuyên viên   0946.587.357

II. Chức năng:

            Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học; về tuyển sinh đại học, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

III. Nhiệm vụ

            1. Về giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học

1.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị, các chương trình, đề án và các văn bản khác về giáo dục chuyên nghiệp giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã được ban hành. Chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã tham mưu.

            1.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra theo dõi chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học của tất cả các loại hình chính quy, vừa làm vừa học, bồi dưỡng chuẩn hóa, đào tạo ngắn hạn trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Nhà nước và các quy định của Bộ. Tham mưu việc quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo đối với các trường, cơ sở giáo dục tham gia đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

            1.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền mở mã ngành đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham gia quản lý, ký hợp đồng trong công tác đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ của tỉnh với các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; tham gia quản lý việc liên kết với các đơn vị có liên quan trong việc đào tạo vừa làm vừa học trên địa bàn tỉnh.

            1.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; quản lý, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh.

1.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở theo dõi hoạt động, tổng hợp đánh giá tình hình giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học trong tỉnh qua từng thời kỳ và năm học.

            1.6. Chủ trì chỉ đạo, kiểm tra, quản lý việc thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng để lấy văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và phát huy quyền tự chủ hoạt động của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học trên địa bàn tỉnh;

            1.7. Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan đến Giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học.

            2. Về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

2.1. Trình Giám đốc Sở ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã được ban hành. Chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã tham mưu.

            2.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ và theo kế hoạch của Sở; tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, tổng hợp và bàn giao cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp theo quy định.

            2.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Giám đốc Sở tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra theo dõi chức năng quản lý Nhà nước về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

            2.4. Thống kê, tổng hợp các thông tin báo cáo về số lượng, chất lượng và kết quả tuyển sinh hàng năm của thí sinh trên địa bàn tỉnh vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

            3. Phối hợp với Thanh tra trong việc thanh tra hoạt động giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp và thanh tra công tác tuyển sinh đại học, trung cấp chuyên nghiệp.

            4. Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn