Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Mẫu số 01/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính)

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: 37 /QĐ-SGDĐT

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

 

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

          Căn cứ Quyết định số 6069/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo. (theo Biểu số 2 đính kèm)

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và các phòng ban cơ quan Sở tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, KHTC.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Trần Quốc Tuấn

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị:  Văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo    
Chương: 422    
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 37 /QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: Triệu đồng
Số
 TT
Nội dung Dự toán được giao Ghi chú
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
1 Số thu phí, lệ phí    
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại    
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN    
II Dự toán chi ngân sách nhà nước         19.248,50  
1 Quản lý hành chính (340 - 341) (đ/c Thảo Nguyên)           8.698,50  
1,1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          8.285,00  
 + Lương các khoản có tính chất lương           6.625,00  
 +  Đảm bảo khác theo định mức            1.660,00  
 + Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để lại ĐV              166,00  
1,2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             413,50  
 +  Khen thưởng                 92,00  
 +  Trang phục thanh tra                 16,50  
 +  Sửa chữa ô tô  2 ô tô                 80,00  
 +  Ban quản lý dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn theo Quyết định 1530/QĐ-UBND ngày 29/9/2014              180,00  
 +  phục vụ công tác thực hiện thủ tục hành chính và bộ phận một cửa                35,00  
 +  Kinh phí thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND 27/7/2015 đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020                10,00  
2 Sự nghiệp Giáo dục khác (070 - 098) (đ/c Xuân)         10.000,00  
 +  Thêm giờ                50,00  
 +  Tiền thưởng              700,00  
 +  Văn phòng phẩm vật tư văn phòng              250,00  
 +  Xăng xe              200,00  
 +  Công tác kiểm tra chuyên môn           1.400,00  
 +  Thi tuyển sinh vào 10              700,00  
 +  Thi tốt nghiệp            2.450,00  
 +  Thi học sinh giỏi              700,00  
 +   Bồi dưỡng chính trị hè                50,00  
 +  Các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ            1.000,00  
 +  Hội thi theo kế hoạch của nghành, Bộ GD              300,00  
 +  Hỗ trợ trường chuẩn Quốc gia              100,00  
 +  Thi GV dạy giỏi              400,00  
 +  Mua sách              200,00  
 +  Thi vận dụng kiến thức liên môn              200,00  
 +  Một số HĐ CM khác           1.300,00  
3 Sự nghiệp Đào tạo (070 -  083) (đ/c Thảo Nguyên)              550,00  
 + Chế độ lưu học sinh Trung Quốc              550,00  

 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn