Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Quyết định về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016

     UBND TỈNH LẠNG SƠN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:    3583 /QĐ-SGDĐT                   Lạng Sơn, ngày  18  tháng  11  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức vào các đơn vị

 sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng  và quản lý viên chức;     

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

 Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

 Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-SGDĐT ngày 26/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

         

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận kết quả thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2016 là 44 người (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển và thông báo kết quả theo quy định.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các phòng cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                            GIÁM ĐỐC

- Nh­ư điều 3;                                                                                       

- GĐ, Phó GĐ Sở;

- Lưu: VT, TCCB.                                                                                           

                                                                    (Đã ký)

 

 

                                                                                     Trần Quốc Tuấn

AttachmentSize
QĐ công nhân kêt qủa TDVC 2016.doc26.5 KB
Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyen VC 2016.xls215.5 KB
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn