Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Giáo dục pháp luật

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1- 608-KH-SGDĐT: KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”, ngành Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2016.

2- KH thuc hien cong tac phap che 2013: KẾ HOẠCH Thực hiện công tác pháp chế Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2013.

3- 672-KH-SGDĐT: KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2013.

4- 732-KH-SGDĐT: KẾ HOẠCH Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2013.

5- 1019 /KHPH-STP-SGDĐT: KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trong trường học.

6- 1758-KH-SGDĐT-KH: KẾ HOẠCH Thực hiện công tác pháp chế năm học 2013-2014.

7- 1936-SGDĐT-TTr: Xây dựng, kiện toàn tủ sách pháp luật trường học năm học 2013-2014.

8- 2172-SGDĐT-CTHSSV: Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật năm 2013.

9- 2237-QĐ-SGDĐT: QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

10-Danh muc tu sach phap luat: Hệ thống tài liệu PBGDPL, tài liệu phục vụ dạy và học PL trong trường PT năm học 2013-2014.

 

AttachmentSize
608-KH-SGDĐT-Ke hoach de an nang cao chat luong GDPL 2013-2016.doc95.5 KB
KH thuc hien cong tac phap che 2013.doc40.5 KB
672-KH-SGDĐT-Ke hoach de an nang cao chat luong GDPL 2013.doc69 KB
732-KH-SGDĐT- Theo doi thi hanh phap luat 2013.doc95.5 KB
1019-KHPH-STP-SGDĐT-Hoi nghi pho bien GDPL2013.doc41.5 KB
1758-KH-SGDĐT-KH thuc hien cong tac phap che 2013.doc97 KB
1936-SGDĐT-TTr-Xay dung tu sach phap luat.doc31.5 KB
2172-SGDĐT-CTHSSV-To chuc ngay phap luat 2013.doc34.5 KB
2237-QĐ-SGDĐT-Kien toan BCD de an nang cao GDPL.doc61 KB
Danh muc tu sach phap luat.xls111.5 KB
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn