Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Thông báo và Kế hoạch tuyển viên chức năm 2012

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Sô:  118 /TB-SGDĐT                      Lạng Sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

 THÔNG BÁO SỐ 01

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2012

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyến dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2012;

Căn cứ Kế hoạch số 87a/KH-SGDĐT ngày 15/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-SGDĐT ngày 18/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2012;

Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2012 như sau:

I. TIÊU CHUẨN

1. Thí sinh đăng ký dự tuyển làm giáo viên các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Cao đẳng Sư phạm (mã số ngạch 15.111; 15.113) có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

2. Thí sinh đăng ký dự tuyển làm giáo viên Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS (mã số ngạch 15a.201; 15a.202) có trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển.

3. Thí sinh đăng ký dự tuyển làm nhân viên

-    Viên chức làm công tác kế toán (mã số ngạch 06.031, 06a.031, 06.032) có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành kê toán.

-     Viên chức làm công tác văn thư (mã số ngạch 01.004) có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành văn thư.

-     Viên chức làm công tác thư viện (mã số ngạch 17.171) có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành thư viện.

-    Viên chức làm công tác y tế trường học (mã số ngạch 16.119) có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành điều dưỡng, điều dưỡng đa khoa, y sĩ.

-    Viên chức làm công tác thiết bị của các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS, có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành thiết bị.       

        

         II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.   Người đăng ký dự tuyển có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo đều được đăng ký dự tuyển viên chức.

-    Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

-    Từ đủ 18 tuổi trở lên;

-    Có đơn đăng ký dự tuyển;

-    Có lý lịch rõ ràng;

        - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

-    Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc hoặc nhiệm vụ;

-    Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật và phải được UBND tỉnh phê duyệt trước khi ban hành;

-    Thí sinh không có hộ khẩu thưòng trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ từ loại khá trở lên, phù hợp với nhóm chuyên ngành đào tạo cần tuyển và phải có bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại tỉnh Lạng Sơn.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

-    Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-    Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN

Năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn cần tuyển 243 chỉ tiêu.

1. Giáo viên các trường THPT, Trung tâm GDTX, TT NN-TH: 196 chỉ tiêu

-    Toán học: 31 chỉ tiêu

-    Vật lý: 21 chỉ tiêu

-    Hóa học: 36 chỉ tiêu

-    Sinh học: 10 chỉ tiêu

-    Ngữ văn: 21 chỉ tiêu

-    Lịch sử: 07 chỉ tiêu

-    Địa lý: 07 chỉ tiêu

-    Giáo dục công dân: 06 chỉ tiêu

-    Tiếng Anh: 19 chỉ tiêu

-    Tiếng Trung Quốc: 08 chỉ tiêu

-    Tin học: 10 chỉ tiêu

-    Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng: 06 chỉ tiêu

-    Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật nông nghiệp, Công nghệ: 14 chỉ tiêu

2. Giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm: 02 Chỉ tiêu

-    Tâm lý giáo dục: 01 chỉ tiêu

-    Mầm non: 01 chỉ tiêu

3. Giáo viên Trường phổ thông DTNT THCS: 11 chỉ tiêu

+ Văn - Sử: 02 chỉ tiêu

+ Văn - Địa: 02 chỉ tiêu

+ Văn - Giáo dục công dân: 01 chỉ tiêu

+ Lý - Hóa: 01 chỉ tiêu

+ Âm nhạc: 01 chỉ tiêu

+ Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu

+ Công nghệ: 03 chỉ tiêu

4. Nhân viên trường học: 34 chỉ tiêu

-    Nhân viên kế toán : 03 chỉ tiêu.

-    Nhân viên văn thư: 07 chỉ tiêu.

-    Nhân viên thư viện: 06 chỉ tiêu.

-    Nhân viên y tế: 08 chỉ tiêu.

-    Nhân viên thiết bị trường học: 10 chỉ tiêu.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Mỗi cá nhân đăng ký dự tuyển nộp một bộ hồ sơ, gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu); 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận;

2. Đơn đăng ký thi ngoại ngữ: chọn một trong các thứ tiếng Anh, tiếng Trung (thi viết trình độ A), tiếng dân tộc Tày, Nùng (thi vấn đáp);

3. Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) theo mẫu quy định có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

4. Bản sao giấy khai sinh;

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Bản chụp (không cần công chứng hoặc chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập toàn khoá phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

7. Bản sao sổ hộ khẩu (nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

8. Bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại Lạng Sơn (nếu thí sinh không có hộ khấu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

9. Giấy chứng nhận ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có)

-    Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

-    Thương binh;

-    Người hưởng chính sách như thương binh;

-    Con liệt sỹ;

-    Con thương binh;

-    Con của người hưởng chính sách như thương binh;

-   Người dân tộc ít ngưòi;

-    Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

-    Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

-   Người dự tuyển là nữ.

 

Chú ý: Khi trúng tuyển phải trình bản gốc để đối chiếu.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ NHẬN HỒ SƠ

1. Phát hành hồ sơ

-    Thời gian: từ ngày 21/01/2013 đến hết ngày 01/3/2013.

-    Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.

2. Nhận hồ sơ

-    Thời gian: từ ngày 28/01/2013 đến hết ngày 01/3/2013.

-    Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Đợt 1: Thi tuyển giáo viên THPT, CĐSP, TTGDTX, TT NN-TH

-    Dự kiến thời gian: ngày 18/3/2013.

-    Dự kiến địa điểm: trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn.

2. Đợt 2: Thi tuyển giáo viên PTDTNT THCS, nhân viên trường học

-    Dự kiến thời gian: ngày 25/3/2013.

-     Dự kiến địa điểm: trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn.

         VI. PHÍ DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC- BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức và ngân sách các đơn vị tổ chức tuyển dụng. Mức thu 200.000 đồng/1thí sinh.

Văn bản này được thông báo công khai trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Website: Banbientap@Sogdlangson.edu.vn, niêm yết tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn.

Chú ý: - Hồ sơ đã nộp không trả lại.

-    Hình thức tuyển dụng sẽ được thông báo cụ thể sau khi có kêt quả sơ duyệt hồ sơ đăng ký dự tuyển./.

Nơi nhận:                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

-   UBND tỉnh (b/c);

-   GĐ, PGĐ Sở;

-   Sờ Nội vụ;                                                                             

-   Đài truyền hình LS;                                                                             (đã ký)

-   Báo Lạng Sơn;

-   Các phòng CQ Sở;

-   Các đơn vị SN trực thuộc Sở,                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC

-   Lưu: VT, TCCB.                                                                    TRẦN QUỐC TUẤN

 

 

 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn