Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI

SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN
TRƯỜNG THPT VÂN NHAM
 


Số: 04 /KH-THPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


   Vân Nham, ngày 03 tháng 12 năm 2010
 

 
 
KẾ HOẠCH
Xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi
  

         
 
Thực hiện Công văn số 1550/SGDĐT-KT&KĐ, ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Sở GD&ĐT Lạng Sơn về việc xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi; căn cứ Kế hoạch số 01/KH-THPT, ngày 25 tháng 9 năm 2010 của Trường THPT Vân Nham thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011, Trường THPT Vân Nham xây dựng kế hoạch như sau:
 
          I. Mục đích, yêu cầu
          1. Mục đích
          - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "hai không" với 4 nội dung và chủ đề năm học 2010 - 2011 "Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".
          - Thực hiện các nhóm giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, nâng tỷ lệ học sinh khá, giỏi toàn diện.
          - Xây dựng được ngân hàng câu hỏi thi từ cấp tổ đến cấp trường, tiến tới cung cấp câu hỏi phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên, học tập và tự kiểm tra của học sinh.
 
          2. Yêu cầu
          - Tăng cường ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong công tác quản lý ngân hàng câu hỏi thi, tạo đề thi nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách công bằng, chính xác, khách quan.
          - Câu hỏi thi phải bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, đảm bảo chính xác, khoa học, khách quan nhằm đánh giá đúng chất lượng thực tế, trình độ kiến thức, năng lực vận dụng của học sinh; có tỉ lệ trên chuẩn thích hợp để phát hiện và khuyến khích đối tượng học sinh khá, giỏi.
          - Căn cứ đặc trưng của các môn học để xây dựng hệ thống câu hỏi và tỉ lệ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận hợp lý. Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn như sau: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD cần ra đề kiểm tra theo hướng phát huy ý thức tự học và sáng tạo của học sinh; hạn chế việc ghi nhớ kiến thức một cách máy móc; từng bước ra đề "mở" đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng khi làm bài.
          Đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên chú ý phát triển kỹ năng tư duy logic, kỹ năng thực hành, khả năng vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn.
          Đối với lớp 12: Tăng dần tỷ lệ câu hỏi trắc nghiệm (đối với các môn thi tốt nghiệp theo hình thức trắc nghiệm) từ đầu đến cuối năm học để học sinh làm quen và đáp ứng các kỳ thi.
          - Chú trọng xây dựng ma trận đề thi có đủ các yếu tố về nội dung kiến thức cần kiểm tra và đảm bảo sự phân hoá đối tượng học sinh theo yêu cầu riêng của mỗi kỳ thi kiểm tra với các cấp độ kiến thức: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo.
          - Các câu hỏi trước khi đưa vào ngân hàng câu hỏi thi cần được các nhóm chuyên môn, tổ chuyên môn thẩm định kỹ lưỡng, đảm bảo chính xác, khoa học.
 
          II. Nội dung
          1. Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi
          - Tổ trưởng, nhóm trưởng bộ môn phân công giáo viên đề xuất câu hỏi thi (ra đề thi) theo từng chương, bài trong chương trình, thống nhất tỷ lệ câu hỏi tự luận, trắc nghiệm phù hợp (có cả đáp án).
          - Tổ trưởng, nhóm trưởng cùng ít nhất một giáo viên bộ môn tổ chức thẩm định, lựa chọn câu hỏi thi do các giáo viên đề xuất, sau đó nhập vào ngân hàng đề thi của tổ. Ngân hàng đề thi của tổ có thể gồm 2 phần: chung và riêng. Phần chung cung cấp cho tất cả giáo viên và học sinh tham khảo (đưa lên trang web của trường); phần riêng dùng để ra đề theo mục đích của trường, của tổ (được bảo mật).
          - Lãnh đạo nhà trường tập hợp, quản lý ngân hàng câu hỏi thi của các bộ môn.
 
          2. Sử dụng ngân hàng câu hỏi thi để tạo đề thi
          - Căn cứ vào mục đích sử dụng đề thi (kiểm tra 15'; 45'; học kỳ,…) các tổ, nhóm bộ môn cần có sự trao đổi thống nhất về nội dung cơ bản, phạm vi kiến thức của đề nhằm đảm bảo tính khách quan và mặt bằng kiến thức chung cho một khối lớp; xây dựng ma trận đề thi.
          - Tổ hợp đề thi từ nguồn trong ngân hàng câu hỏi thi hoặc dùng đề thi đề xuất; soạn thảo hướng dẫn chấm. Sau khi soạn thảo, đề thi và hướng dẫn chấm được tổ chức phản biện, thẩm định, chỉnh sửa (nếu thấy cần thiết).
          - Tổ trưởng, nhóm trưởng bộ môn có trách nhiệm ra đề (hoặc chọn đề…) kiểm tra 15', 45' và in sao, bảo quản, phân phối đề thi đảm bảo bảo mật.
          - Lãnh đạo nhà trường cùng với tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm ra đề (hoặc chọn đề) thi học kỳ, thi học sinh giỏi cấp trường,… và in sao, bảo quản, phân phối đề thi đảm bảo bảo mật.
          - Đề thi, kiểm tra sau khi sử dụng được lưu giữ trên máy tính hoặc đĩa CD và bản in gốc do người ra đề (hoặc chọn đề) quản lý.
         
III. Tổ chức thực hiện
          1. Các tổ trưởng chuyên môn phân công cụ thể giáo viên đề xuất câu hỏi thi, đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu.
 
          2. Các tổ xây dựng ngân hàng đề theo sơ đồ (có gửi kèm kế hoạch này).
 
          3. Nhà trường thành lập Hội đồng thẩm định, gồm: Lãnh đạo nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn, nhóm trưởng bộ môn và mỗi bộ môn một giáo viên có chuyên môn vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, có khả năng sử dụng thành thạo vi tính.
 
4. Thời gian hoàn thành đối với các tổ:
          - Các câu hỏi trong phạm vi học kỳ I
          + Các bài kiểm tra 15'; 45'; học kỳ I; học sinh giỏi cấp trường (nếu có); khảo sát (nếu có) trước ngày 05/01/2011.
+ Đề thi học kỳ I (trừ các môn lớp 12 thi theo đề của Sở) trước ngày 11/12/2010 và gửi đến địa chỉ mail của nhà trường để chuẩn bị cho thi học kỳ I chung toàn trường (đã có kế hoạch riêng).
 
          - Các câu hỏi trong phạm vi học kỳ II: trước tháng 3/2011.
 
Trên đây là kế hoạch xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi của Trường THPT Vân Nham, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Phòng KT&KĐCLGD Sở;
- Phòng GDTrH Sở;
- Treo phòng chờ GV;
- Lưu.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thái Dương

 
 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn