Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Hướng dẫn đánh giá xếp loại CBQL, giáo viên, nhân viên năm học 2010 - 2011

Kính gửi:  - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố

                              - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

 

 Năm 2010, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 272/SGD ĐT-TCCB ngày 23/3/2010 hướng dẫn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Thực hiện đúng theo nội dung đổi mới về công tác đánh giá, xếp loại và sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại trong việc bồi dưỡng và xét thi đua năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung thêm một số nội dung cụ thể như sau:

 

I. Nội dung đánh giá, xếp loại

Kết quả đánh giá, xếp loại chung cuối năm học đối với mỗi cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường công lập thuộc các cấp học, bậc học trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 06/2006/ QĐ-BNV, ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nội vụ căn cứ kết quả đánh giá xếp loại của 3 nội dung: Thanh tra, kiểm tra, Chuẩn nghề nghiệp và kết quả bài kiểm tra nhận thức.

1. Công tác thanh tra, kiểm tra

Trong năm học, nếu cá nhân được nhiều cấp thanh tra, kiểm tra thì kết quả thanh tra, kiểm tra của cấp cao nhất được sử dụng làm cơ sở để đánh giá, xếp loại người được thanh tra, kiểm tra.

Trường hợp cá nhân được thanh tra, kiểm tra nhiều lần, thì kết quả thanh tra, kiểm tra lần sau được sử dụng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại.

Trường hợp cá nhân chỉ được đơn vị tổ chức kiểm tra nội bộ thì kết quả kiểm tra là một kênh thông tin quan trọng, kết hợp với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học để đánh giá, xếp loại.

 

2. Bài kiểm tra nhận thức, hiểu biết

2.1. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên

 Cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bài kiểm tra nhận thức theo đề chung của Sở, kết quả kiểm tra nhận thức được quy định như sau:

+ Loại giỏi: đạt  từ 9,0 đến 10 điểm;

+ Loại khá: đạt từ 7,0 đến dưới 9,0 điểm;

+ Loại trung bình: đạt từ 5,0 đến dưới 7,0 điểm;

+ Loại yếu từ 3,0 đến dưới 5,0 điểm;

+ Loại kém có điểm dưới 3,0.

2.2. Đối với  nhân viên trường học, trong năm học chưa phải tham gia kiểm tra nhận thức.

 

3. Đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp

- Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non, trường phổ thông, chuẩn giám đốc trung tâm và chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học dược đánh giá các mức xuất sắc, khá, đạt và kém.

- Tiêu chí xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, trường phổ thông được đánh giá theo Quy định chuẩn hiệu trưởng đối với từng cấp học; Cán bộ quản lý Trung tâm GDTX đánh giá theo chuẩn Giám đốc Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT; Giáo viên Mầm non, phổ thông, giáo viên trung tâm hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên được đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với từng cấp học và theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối với Phó hiệu trưởng các trường và Phó Giám đốc Trung tâm, các đơn vị vận dụng quy định Chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn giáo viên của cấp học để đánh giá, xếp loại cho phù hợp.

- Nhân viên các cấp học, do chưa có quy định về chuẩn nghề nghiệp, các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ, mức độ hoàn thành công việc để đánh giá, xếp loại.

II. Đánh giá xếp loại chung

1. Các mức xếp loại và tiêu chuẩn xếp loại

Mỗi cán bộ, giáo viên được đánh giá, xếp loại theo mức: Xuất sắc, khá, trung bình và kém.

Tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm học đối với từng cá nhân, cụ thể như sau:

- Loại xuất sắc:

+ Kết quả đánh giá qua thanh tra, kiểm tra: Xếp loại tốt;

+ Kết quả đánh giá xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp: Xếp loại xuất sắc;

+ Kết quả bài kiểm tra nhận thức hiểu biết: Xếp loại khá trở lên.

- Loại khá:

+ Kết quả đánh giá qua thanh tra, kiểm tra: Xếp loại khá trở lên;

+ Kết quả đánh giá, xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp: xếp loại từ loại khá trở lên;

+ Kết quả bài kiểm tra nhận thức hiểu biết đạt từ trung bình trở lên.

- Loại trung bình:

Các nội dung đánh giá, xếp loại về: Thanh tra, kiểm tra; chuẩn nghề nghiệp và kết quả bài kiểm tra nhận thức đạt từ trung bình trở lên nhưng không thuộc diện xếp loại khá, xuất sắc.

- Loại kém: Có nội dung đánh giá, xếp loại kém (thanh tra, kiểm tra; chuẩn nghề nghiệp; đánh giá qua bài kiểm tra nhận thức) và các trường hợp khác không thuộc loại xuất sắc, khá, trung bình.

Đối với cán bộ, giáo viên không tham gia bài kiểm tra nhận thức thì kết quả đánh giá, xếp loại chung cuối năm không xếp loại xuất sắc và loại khá.

2. Quy trình đánh giá, xếp loại

            2.1. Cá nhân tự đánh giá, xếp loại

Cá nhân tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại, chỉ rõ những mặt mạnh, điểm yếu, nêu hướng phát huy, cần khắc phục.

2.2. Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại

            - Cá nhân trình bày trước Tổ chuyên môn về bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại theo từng nội dung công tác.

            - Tổ chuyên môn góp ý cho từng thành viên (kể cả Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) về những điểm mạnh, hạn chế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chấm điểm, đánh giá, xếp loại từng tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực đối với cán bộ, giáo viên theo quy định của chuẩn bằng phương pháp bỏ phiếu kín.

            Tổ chuyên môn ghi nhận xét, kết quả đánh giá của Tổ vào phiếu đánh giá, xếp loại hàng năm đối với cá nhân.

            Tổng hợp kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp và ý kiến đóng góp của tập thể cho các thành viên trong tổ để báo cáo thủ trưởng đơn vị.

2.3. Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại

            Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại của cá nhân; kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị đưa ra quyết định đánh giá, xếp loại chung cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình.

Các trường hợp xếp loại xuất sắcloại kém, hiệu trưởng thông qua tập thể lãnh đạo nhà trường, đại diện Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn để đánh giá, xếp loại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trường hợp cần thiết có thể trao đổi với giáo viên trước khi quyết định đánh giá, xếp loại để phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của giáo viên;

Hiệu trưởng ghi kết quả đánh giá, xếp loại vào phiếu đánh giá, xếp loại của giáo viên theo quy định và công khai kết quả đánh giá giáo viên trước tập thể nhà trường.

Báo cáo cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp về kết quả đánh giá, xếp loại của đơn vị, các trường hợp cá nhân xếp loại kém hoặc vi phạm theo quy định.

Tổng hợp kết quả đánh giá và các ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng, báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp để cơ quan có thẩm quyền thực hiện các bước đánh giá, xếp loại tiếp theo.

3. Tổng hợp, báo cáo

3.1. Đối với các đơn vị trường học

Sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại chung cuối năn học, các đơn vị báo cáo về cơ quan quản lý giáo dục (theo biểu số 1a và biểu 1b), cụ thể:

- Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Phổ thông cơ sở báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

- Các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp hướng nghiệp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

            3.2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố

- Đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng các đơn vị trên cơ sở đề nghị của các đơn vị và kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ;

- Tổ chức thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại đối với Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên của từng đơn vị thuộc Phòng quản lý và trường PT Dân tộc Nội trú cấp huyện.

             - Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, giáo viên nhân viên của các trường và kết quả xếp loại theo cấp học về Sở GD&ĐT (theo biểu số 2a và 2b).

            3.3. Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

            - Tổ chức đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng các trường THPT, Trung tâm GDTX và TT Kỹ thuật Tổng hợp – Hướng nghiệp.

            - Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá xếp loại của toàn ngành về Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh.

4. Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đánh giá, xếp loại để tổ chức bồi dưỡng và xét thi đua năm học

            Kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm học đối với cán bộ, giáo viên là căn cứ để các đơn vị xét danh hiệu thi đua cuối năm và để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

            - Việc bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, giáo viên được chia thành 2 nhóm.

            + Nhóm thứ nhất: Gồm cán bộ, giáo viên được đánh giá, xếp loại từ khá trở lên, tiếp tục được bồi dưỡng làm giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý các cấp học, ngành học.

+ Nhóm thứ hai gồm các trường hợp xếp loại trung bình, kém: được bồi dưỡng riêng về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với trình độ, năng lực để có điều kiện tiếp tục phấn đấu, rèn luyện vươn lên tốp khá. Số giáo viên xếp loại trung bình, kém mà không có chuyển biến vươn lên, các đơn vị xem xét chuyển xuống làm làm nhân viên trường học hoặc thực hiện chế độ thôi việc theo quy định của Pháp luật.

- Việc xét thi đua cuối năm

Kết quả đánh giá, xếp loại của cán bộ, giáo viên, nhân viên được dùng làm căn cứ để xét thi đua cuối năm học:

+ Người được đơn vị đề nghị xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh phải có kết quả đánh giá, xếp loại đạt loại xuất sắc.

- Người được đơn vị đề nghị xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở phải là người có kết quả đánh giá xếp loại phải đạt từ khá trở lên.

- Người được đơn vị đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến phải có kết quả đánh giá, xếp loại phải đạt từ trung bình trở lên.

III. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng

            - Có trách nhiệm triển khai các văn bản quy định của Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT và văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị;

            - Tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên theo tinh thần cuộc vận động "Hai không" đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, đúng thực trạng đội ngũ.

            - Phân loại giáo viên theo hai nhóm báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp và có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.

            - Báo cáo kết quả về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trước ngày 31/5 hàng năm và đề xuất hướng giải quyết sau đánh giá, xếp loại nhằm góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ.

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

            - Triển khai, tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhận thức giáo viên.

            - Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại của các đơn vị thuộc Phòng GD&ĐT quản lý về Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 30/6 hàng năm.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

            - Chỉ đạo, triển khai công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị đảm bảo thực chất, khách quan, công khai, dân chủ, tránh cào bằng, nể nang.

            - Đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý các trường THPT, giám đốc TT GDTX, TT KTTH-HN (hoàn thành trước ngày 25/6 hàng năm).

- Tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại hàng năm về Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh (hoàn thành trước ngày 15/7 hàng năm).

            Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phải đảm bảo khoa học, chính xác, khách quan, dân chủ, công bằng và công khai và phản ánh đúng thực trạng đội ngũ để tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị được biết, xây dựng kế hoạch để phấn đấu, rèn luyện.

 

Nơi nhận:                                                                                                      GIÁM ĐỐC

- GĐ, Phó GĐ Sở;

- Công đoàn Ngành;

- Các Phòng cơ quan Sở;

- Phòng GD&ĐT huyện, TP;

- Đơn vị SN trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, TCCB.

 

                                                                                                                      Hồ Mạnh Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hóa học THPT (hoahocthpt.com.vn)
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn