Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết
Căn cứ công văn số 282/BGD ĐT-SEQAP ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện hoạt động ĐT– BD năm học 2014-2015, trong 3 ngày từ 7/10 đến 9/10/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn đã  tổ chức tập huấn, bồi dưỡng dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột”  cho 209 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiểu học, THCS Phòng Giáo dục Đào tạo và đại diện BGH, giáo viên cốt cán các trường tham gia SEQAP và 02 trường ngoài SEQAP trong toàn tỉnh, giảng viên khoa GDTH và khoa Tự nhiên trường  CĐSP Lạng Sơn.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn