Skip to main content
Submitted by on 18 February 2020
Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày kết thúc góp ý

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
One file only.
300 MB limit.
Allowed types: doc docx xls xlsx pdf rar zip.