Skip to main content

Người Tày ở Bắc Sơn xuất hiện từ bao giờ? Có đặc điểm đời sống nổi bật nào?
Hiện nay người Tày ở huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn có số dân là bao nhiêu, chiếm bao nhiêu phần trăm và đứng thứ mấy trong huyện?

Tên của bạn
Linh
Địa chỉ email
linhlinhphuong5794@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn
Phong tục tập quán