Skip to main content

Gia đình tôi có 6 nhân khẩu trong đó: Tôi là bệnh binh hạng 2/3 hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng người có công, 1 khẩu là giáo viên nghỉ hưu, 1 khẩu là công chức, 1 khẩu là viên chức, 2 khẩu đang là học sinh.
Tôi xin trình bày và kiến nghị với quý lãnh đạo, các cơ quan như sau:
Gia đình tôi có 6 thửa ruộng với 2 mảnh vườn nhưng chỉ có 3 thửa ruộng gồm thửa số 338, 310, 339, tờ bản đồ địa chính TĐ 01- 2019 với tổng diện tích là 2440.4 m2 là cấy được lúa, còn 3 thửa (gồm 2 thửa ở Xe Lán, 1 thửa ở Phai Dài) không cấy được lúa chỉ để trồng màu, còn 2 mảnh vườn gần bờ suối do ảnh hưởng lũ quét và ngập lụt, thiếu ánh sáng do những bờ tre trồng cạnh suối để chống sói mòn. 3 thửa đất số 338, 310, 339 tờ bản đồ TĐ 01 – 2019 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2004. Nguồn gốc của ba thửa ruộng trên là do 2 vợ chồng tôi lao động cực khổ bằng đủ các nghề đổ mồ hôi, có lúc cả nước mắt, tủi nhục để có được đồng tiền chính đáng nuôi sống gia đình, chắt chiu, thắt lưng, buộc bụng, tiết kiệm để mua được quyền sử dụng đất của 3 thửa ruộng cấy lúa nói trên nhằm mục đích ổn định đời sống với khẩu hiệu: Người lính cụ Hồ sau khi trở về với đời thường “Tàn nhưng không phế”. Do vậy, đời sống gia đình dần dần đã được ổn định và cải thiện từng bước. Nhưng bỗng nhiên có dự án công trình cầu Pác Luồng km 105+000, quốc lộ 3B, thuộc dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2. Gia đình tôi bị thu hồi đất để xây dựng công trình ở 3 thửa ruộng với tổng diện tích là 1181.3 m2
- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tràng Định.
- Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Tràng Định.
Căn cứ vào:
1. 1. Nghị định số 47/2014/NĐ – CP ngày 15/5/2014 chính phủ
+ Tại điều 19, khoản 1, điểm a qui định đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất là: “Hộ gia đình , cá nhân được nhà nước giao đất nông nghiệp khi thực hiện Nghị định số 69/CP ngày 27/9/1993 của chính phủ ban hành bản qui định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp…”
+ Tại điều 20, khoản 1 qui định: đối tượng được hỗ trợ đào tạo, chuyền đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là: “ Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp qui dịnh tại các điểm a,b,c,d khoản 1, điều 19 của nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường tiền đối với diện tích nông nghiệp, thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo qui định.”
2. 2. Thông tư số: 37/2014/TT – BTNMT ngày 30/6/2014 qui định chi tiết về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi
+ Tại điều 6: Bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức, viên chức( đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) đang sử dụng đất
Khoản 1: “Cán bộ, công chức, viên chức( đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ do mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp không thuộc đối tượng qui định điểm d khoản 1 điều 19 của nghị định 47/2014/NĐ – CP nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo qui định của pháp luật khi nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất nhưng không được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm”.
Khoản 2: “Hộ gia đình vừa có nhân khẩu là cán bộ, công chức, viên chức( đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu do mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) vừa có nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình đó thì nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp”.
3. Quyết định số 10/2019/QĐ – UBND ngày 2/5/2019 về: Sửa đổi bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 4, điều 2 quyết định số 37/2018/QĐ – UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại qui định ban hành kèm theo các quyết định qui định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn
Tại khoản 2 điều 1 của quyết định 10/2019/QĐ – UBND cụ thể có đề cập là: “điều 13 hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo qui định tại điều 20, nghị định số 47/2014/NĐ – CP và khoản 2 điều 6 thông tư số 37/2014/TT – BTNMT. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ( bao gồm cả nhân khẩu không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhưng đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp ) quy định tại điểm a,b,c
Khoản 1, điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ – CP ngày 15/5/2014 đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 điều 4 nghị định số 01/2017/NĐ – CP ngày 6/1/2017 của chính phủ ( trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức của nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) và khoản 2 điều 6 thông tư 37/2014/TT – BTNMT ngày 30/6/2014 (trừ hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp). Khi nhà nước thu hồi đát nông nghiệp thì ngoài việc được bồi thường bằng tiên đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo qui định…”
Hộ gia đình tôi không được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm như vậy có đúng không ?
Gia đình tôi có nhân khẩu là bệnh binh hưởng trợ cấp ưu đãi người có công từ phòng lao động thương binh xã hội huyện có phải là cán bộ, công chức, viên chức nghỉ mất sức lao động hưởng trợ cấp từ bảo hiểm xã hội ?

Tên của bạn
Chu Gia Hinh
Địa chỉ email
giachulong@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Thôn Cốc Cưởm, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định
Người có công