Skip to main content

Tôi xin hỏi một vụ việc như sau:
Ông Nguyễn Văn A vô ý dùng xe ô tô của mình vận chuyển 1,1 mét khối lâm sản quý hiếm nhóm IIA không có nguồn gốc hợp pháp, hành vi của ông bị cơ quan chức năng xử phạt 15.000.000 đồng và tịch thu chiếc xe ô tô.
Căn cứ vào Điều 26 của Luật xử lý vi phạm hành chính quy đinh "Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức....".
Tuy nhiên trong các Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính có quy định :" Điều 3. Quy định hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước
1. Việc quy định tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn đối với hành vi vi phạm hành chính phải trên cơ sở các căn cứ sau đây:
a) Trực tiếp vi phạm các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề;
b) Vi phạm có tính chất, mức độ nghiêm trọng xâm hại trật tự quản lý hành chính nhà nước.
Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với hành vi vi phạm hành chính phải được quy định thành khung thời gian cụ thể, khoảng cách giữa thời gian tước tối thiểu và tối đa không quá lớn.
2. Việc quy định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính phải trên cơ sở các căn cứ sau đây:
a) Vi phạm nghiêm trọng được thực hiện do lỗi cố ý;
b) Vật, tiền, hàng hóa, phương tiện là tang vật trực tiếp của vi phạm hành chính hoặc được trực tiếp sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính, mà nếu không có vật, tiền, hàng hóa, phương tiện này, thì không thể thực hiện được hành vi vi phạm.
Trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm, vật thuộc loại cấm lưu hành, thì phải quy định tịch thu";
Và tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP có quy định :" 15. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 như sau:“Điều 7a. Áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chỉ được áp dụng khi nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định hình thức xử phạt này đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể.”
Theo Nghị định Số: 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản thì không quy định về hành vi cố ý hay vô ý mà chỉ có quy định về phạt tiền và phạt bổ sung là tịch thu phương tiện đối với trường hợp "Vận chuyển gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm từ 1,5 m3 trở lên; gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm từ 0,5 m3 trở lên"
VẬY CHO TÔI HỎI CƠ QUAN CHỨC NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU PHƯƠNG TIỆN LÀ CHIẾC Ô TÔ ÔNG A DÙNG ĐỂ VẬN CHUYỂN LÂM SẢN NHƯ NÊU TRÊN LÀ ĐÃ ĐẢM BẢO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CHƯA? (coi như vụ việc được xử lý đúng các trình tự, thủ tục, đúng khung phạt tiền và đúng thẩm quyền)

Tên của bạn
Nguyễn Thanh Chương
Địa chỉ email
thanhchuongklls@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
265A, Trần Quang Khải, P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn
Pháp luật đời sống