Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17-02-2019 0
Dự thảo Quyết định sửa đổi Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn Thanh tra tỉnh 14-01-2019 0
Danh sách tập thể có thành tích trình Chủ tịch nước khen thưởng tặng thưởng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước năm 2019 cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Sở Nội vụ 23-01-2019 0
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thịtrấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Nội vụ 02-02-2019 0
dự thảo Quyết định Quy phạm pháp luậtcủa UBND tỉnh về quy chế phân cấp, quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13-01-2019 0
Dự thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 13-01-2020 0
Dự thảo góp ý đối với dự thảoQuyết định của UBND tỉnh Quy định quản lý hoạt động đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Thông tin và Truyền thông 10-01-2020 0
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã,người hoạt động không chuyên trách và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh... Sở Nội vụ 06-01-2020 0
Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp và giao quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 19-12-2019 0
Xin ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý KKTCK, KCN giữa Ban Quản lý và các sở, ngành, UBND các huyện Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn 21-11-2019 0
Dự thảo Quyết định việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 07-12-2019 0
Đăng tải danh sách cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động trên cổng thông tin điện tử tỉnh (Bà La Thị Lạc, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Lộc Bình) ) Ban TĐKT - Sở Nội vụ 03-12-2019 1
Dự thảo Quyết định việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý khu KTCK 30-11-2019 0
Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Khoa học và Công nghệ 25-11-2019 0
Dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 30-10-2019 0
Dự thảo Nghị quyết quy định về việc tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” Sở Nội vụ 16-11-2019 5
Dự thảo Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố... Sở Nội vụ 15-11-2019 1
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 30-10-2019 0
Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2024 Sở Tài nguyên và Môi trường 26-10-2019 0
Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc quản lý của tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 25-10-2019 0