Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Danh sách cá nhân đề nghị tặng danh hiệu thi đua trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo 13-04-2019 0
Dự thảo NQ về sửa đổi, bổ sung mức thu phí tại NQ số 24/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về mức thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực Sở Tài chính 17-03-2019 0
Dự thảo QĐ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Sở Tài chính 05-04-2019 0
Dự thảo QĐ ban hành Quy định một số mẫu danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, khung, hộp và việc quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 26-03-2019 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách thu hút nhân tài và chế độ khuyến khích đào tạo đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 22-03-2019 1
dự thảo Quyết định sửa đổi Điểm d, đ, Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Xây dựng 28-02-2019 0
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Khoản tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 19-02-2019 0
Dự thảo QĐ Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào CSDL quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 15-02-2019 0
Sở Nội vụ lấy ý kiến về đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân Sở Nội vụ 24-02-2019 0
Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 4, Điều 2, Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 Sở Tài nguyên và Môi trường 12-02-2019 1
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Công thương 09-02-2019 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn tài chính quỹ công đức tại các di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 25-01-2019 0
Dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 0
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sở Tài chính 0
dự thảo Đề cương chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Kế hoạch Đầu tư 04-01-2018 0
dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Sở Xây dựng 0
Dự thảo “Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030 ” Sở Công thương 0
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn Thanh tra tỉnh 15-11-2018 0
Dự thảo Quyết định v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Ban Quản lý Khu KTCK ĐĐ-LS 0
Đề án nhập xã Lục Thôn vào thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình; Đề án nhập xã Hữu Vĩnh vào thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn Sở Nội vụ 28-11-2018 0
Đăng tải thông tin cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Sở Nội vụ 28-11-2018 0
Dự thảo QĐ v/v bãi bỏ QĐ số 16/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Ngoại vụ 20-11-2018 0
Dự thảo QĐ sửa đổi khoản 5, khoản 6 Điều 1; bãi bỏ khoản 7 và điểm b, khoản 10 Điều 1 tại Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành chính sách Sở Tài chính 22-11-2018 0
Đăng tải thông tin về các tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Sở Nội vụ 14-11-2018 0
Dự thảo QĐ bãi bỏ QĐ số 14/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh và Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 19/11/2016 của UBND tỉnh Sở Nội vụ 10-11-2018 0
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 03-11-2018 0
dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Sở Giao thông - Vận tải 01-11-2018 0
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ 26-10-2018 0
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm QĐ 18/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn Sở Công thương 24-10-2018 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra và thẩm định báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 24-10-2018 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 24-10-2018 0
Dự thảo v/v bãi bỏ một phần Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 và Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài chính 23-10-2018 0
Về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho cơ quan tổ chức thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 23-10-2018 0
Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài chính 18-10-2018 0
Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 16-10-2018 0
dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 12-10-2018 0
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sở Tài chính 12-10-2018 0
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Lạng Sơn lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế. Sở Nội vụ 12-10-2018 0
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh Sở Tài chính 12-10-2018 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 30-09-2018 0
Dự thảo Nghị quyết về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 29-09-2018 0
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 16/2000/CT-UB ngày 09/10/2000 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phát triển thị trường nội địa và chợ nông thôn Sở Công thương 25-09-2018 0
Quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Lao động Thương binh và xã hội 24-09-2018 0
Dự thảo Nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 17-09-2018 0
Danh sách các cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ban thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ 09-09-2018 0
Dự thảo Quyết của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 08-09-2018 0
Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 01-09-2018 0
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khối phố trên địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơnb Sở Nội vụ 31-08-2018 0
Quyết định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 20-08-2018 0
Quyết định về việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 20-08-2018 0
Quyết định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trước bạ ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 20-08-2018 0
Dự thảo quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 và Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 2 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 02-08-2018 1
 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 20-07-2018 1
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về mức hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020 30-06-2018 0
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 01-07-2018 0
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn 30-06-2018 0
Dự thảo “Quy định chế độ mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 30-06-2018 0
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 30-06-2018 0
dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 30-06-2018 0
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 30-06-2018 0
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 129/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 30-06-2018 0
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của CP 0
Dự thảo Quyết dịnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 0
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 0
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 0
Dự thảo QĐ ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 08-06-2018 0
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Điểm đ, Khoản 11, Điều 2, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Qu 04-06-2018 0
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Điểm đ, Khoản 11, Điều 2, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Qu 04-06-2018 0
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ Điểm đ, Khoản 11, Điều 2, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Qu 04-06-2018 0