Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Ba, 05/04/2016 - 12:32

          Ngày 28/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Theo đó, nội dung chính của Kế hoạch gồm: Nâng cao năng lực cho các cơ quan và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp: Duy trì, phát triển Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố; Thực hiện cập nhật và rà soát kết quả cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành về kinh doanh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật…

          Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, trong đó tập trung giới thiệu nội dung các luật mới, các chuyên đề pháp luật kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các Điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia nhằm tăng cường hiểu biết và thực thi pháp luật của doanh nghiệp.

          Các doanh nghiệp chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, người lao động trong đơn vị mình; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và công tác cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát thủ tục hành chính nhằm phát hiện những điểm bất cập, không hợp lý trong quy định thủ tục hành chính để kịp thời đề xuất phương án đơn giản hóa và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

          Cùng với việc thực hiện đồng bộ các nội dung của Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, trong năm 2016 các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền, nghĩa vụ của người lao động như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, các Luật về Thuế, Hải quan, Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi)… và các điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia cho doanh nghiệp bằng các hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

          Rà soát kịp thời phát hiện các văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, không khả thi đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với văn bản pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương. Công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực thi.

          Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe, tiếp cận các kiến nghị, đề xuất của Doanh nghiệp để giải đáp, tư vấn và có các giải pháp cụ thể tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, bất cập.

          Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Chú trọng thực hiện công bố, công khai, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; tổ chức kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh…

          Sở Tư pháp là đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. Các sở, ban, ngành, các đơn vị liên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện kế hoạch công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp./.

                                                                                          Nguyễn Như Trang

                                                                                 Sở Thông tin và Truyền thông

Bản đồ hành chính

Liên kết Websites
Sở ban ngành, huyện thị

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (025) 3.812.959; Fax: (025) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn