Các sở, ngành, huyện, TP

Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện File đính kèm
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đình Lập (2631/QĐ-UBND ngày 10/7/2017)
Phòng Tư pháp
Chi tiết
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công tác quản lý nhà nước về Hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (3477/QĐ-UBND ngày 31/7/2017)
UBND huyện Đình lập - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (3478/QĐ-UBND ngày 31/7/2017)
UBND huyện Đình lập - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (3479/QĐ-UBND ngày 31/7/2017)
UBND huyện Đình lập - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (3480/QĐ-UBND ngày 31/7/2017)
UBND huyện Đình lập - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
QĐ: Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập (3938/QĐ-UBND ngày 04/10/2017)
Phòng LĐ-TB&XH
Chi tiết
QĐ: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân huyện Đình Lập (4548/QĐ-UBND ngày 28/11/2017)
UBND huyện Đình lập - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
QĐ: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân huyện Đình Lập (4547/QĐ-UBND ngày 28/11/2017)
UBND huyện Đình lập - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình tại Uỷ ban nhân huyện Đình Lập (4630/QĐ-UBND ngày 01/12/2017)
UBND huyện Đình lập - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (4575/QĐ-UBND ngày 28/11/2017)
UBND huyện Đình lập - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (4576/QĐ-UBND ngày 28/11/2017)
UBND huyện Đình lập - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (4577/QĐ-UBND ngày 28/11/2017)
UBND huyện Đình lập - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (4578/QĐ-UBND ngày 28/11/2017)
UBND huyện Đình lập - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết
QĐ: Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với TTHC thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đình Lập (396/QĐ-UBND ngày 21/02/2018)
UBND huyện Đình lập - Bộ phận 1 cửa
Chi tiết

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,980,098

  IP của bạn: 54.166.172.33

  Thời gian: 2018-04-24 19:45:50

  Chi tiết:

   Hôm nay: 5752

   Tuần này: 38418

   Tháng này: 136273

   Năm nay: 633264

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn