Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Đình Lập năm 2014 (QĐ số 2417/QĐ-UBND ngày 06/10/2014)

Thứ Ba, 10/07/2014 - 01:03

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng

viên chức sự nghiệp huyện Đình Lập năm 2014  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP                                                                              

          Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành qui định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

          Căn cứ Hướng dẫn  số 114/HD-SNV ngày 27/5/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2014;

Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 30/5/2014 của Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập, Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014; Thông báo số 258/TB-UBND ngày 30/5/2014 của UBND huyện Đình Lập;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại tờ trình số 328/TTr-NV ngày 02 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Đình Lập năm 2014 (bằng hình thức xét tuyển) đối với 63 thí sinh

(Có danh sách kèm theo)

          Điều 2: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đính kèmDung lượng
2417QD.PDF184.02 KB

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,774,484

  IP của bạn: 54.166.146.211

  Thời gian: 2018-03-18 22:38:41

  Chi tiết:

   Hôm nay: 2457

   Tuần này: 45019

   Tháng này: 104689

   Năm nay: 427264

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn