Các sở, ngành, huyện, TP

Quyết định Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức huyện Đình Lập năm 2015 (19/QĐ-UBND ngày 11/01/2016)

Thứ Tư, 01/13/2016 - 03:43

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển

 kỳ thi tuyển viên chức năm 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015; Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015 đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập;

          Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển viên chức sự nghiệp huyện Đình Lập năm 2015 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐTT ngày 11/01/2016,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2015 đối với 38 thí sinh (có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo).

          Điều 2. Giao Phòng Nội vụ niêm yết công khai danh sách thí sinh trúng tuyển tại trụ sở làm việc của cơ quan; gửi Thông báo đến từng thí sinh trúng tuyển theo quy định.

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các Phòng:  Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các đơn vị trường học có thí sinh trúng tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đính kèmDung lượng
19QD.PDF89.6 KB

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,774,647

  IP của bạn: 54.81.238.157

  Thời gian: 2018-03-19 00:37:33

  Chi tiết:

   Hôm nay: 51

   Tuần này: 36251

   Tháng này: 104863

   Năm nay: 427438

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn