Các sở, ngành, huyện, TP

Kế Hoạch Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018 (26/KH-ĐKT ngày 08/02/2018)

Thứ Ba, 02/13/2018 - 07:43

KẾ HOẠCH

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018

 

         Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của Chủ tịch UBND huyện Đình Lập về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện  kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra); Đoàn kiểm tra ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

  a) Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao uy tín và chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn huyện; góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện;

  b) Phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; gây khó khăn, phiền hà, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình thực thi công vụ;

  c) Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

  2. Yêu cầu

  a) Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực;

  b) Không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ.

  II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

  1. Đối tượng

  a) Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn;

  b) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn.

  2. Nội dung

  Thực hiện kiểm tra các nội dung theo quy định tại Điều 2 Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   /02/2018 của Chủ tịch UBND huyện, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

          a) Việc quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

          b) Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức (về trang phục, phù hiệu, đeo thẻ, chấp hành thời gian làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, uống rượu bia trong giờ làm việc hoặc giờ nghỉ trưa trong ngày làm việc…); việc rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc.

  c) Việc thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  d) Việc thực hiện các Thông báo, kết luận, ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

  đ) Việc bố trí công chức, trang thiết bị, cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tại nơi tiếp công dân.

  e) Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

  3. Phương pháp

  Kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra).

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đoàn kiểm tra

  a) Triển khai các hoạt động kiểm tra theo nội dung nêu trong Kế hoạch này;

  b) Lập biên bản kết quả kiểm tra, xác định rõ hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng kiểm tra;

  c) Được yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra:

  - Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra (trừ những thông tin, tài liệu đang bảo mật) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp;

  - Báo cáo, giải trình về nội dung kiểm tra;

  - Đề ra các biện pháp khắc phục thiếu sót, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định về nghĩa vụ, những việc không được làm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kỷ luật lao động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định hiện hành; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm;

  - Đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  d) Căn cứ điều kiện cụ thể, Đoàn kiểm tra có thể mời đại diện một số cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ quan truyền thông tham gia hoạt động của Đoàn kiểm tra.

  2. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn

  a) Chủ động xây dựng báo cáo theo các nội dung tại Khoản 2, Mục II của kế hoạch này;

  b) Tạo điều kiện, phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra của huyện trong quá trình tổ chức kiểm tra tại cơ quan, đơn vị và các cơ quan, tổ chức trực thuộc;

  c) Tổ chức thực hiện các kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ);

  d) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng với UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 01/601/12 về kết quả kiểm tra tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

          Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,617,393

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:16:08

  Chi tiết:

   Hôm nay: 584

   Tuần này: 15866

   Tháng này: 69976

   Năm nay: 269843

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn