Các sở, ngành, huyện, TP

Kế Hoạch Tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 (25/KH-UBND ngày 08/02/2018)

Thứ Ba, 02/13/2018 - 07:41

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng,

chống tham nhũng năm 2018

 

 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2018,

 UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

          - Cụ thể hóa các nội dung Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 12/7/2016 của UBND huyện về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác  phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016 - 2020;

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng ở tất cả các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền; phát huy tính tích cực, chủ động trong phòng ngừa tham nhũng; kịp thời, kiên quyết trong phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng nhằm giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn.

- Góp phần xây dựng bộ máy cơ quan Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, củng cố lòng tin của nhân dân.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò của mỗi công dân đối với công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cần xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

- Đảm bảo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; gắn việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ huyện đến cơ sở.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

- Phát huy cao độ trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Người đứng đầu các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, mà dư luận xã hội quan tâm.

- Tăng cường chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trên các lĩnh vực; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chấp hành nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác, minh bạch tài sản, thu nhập; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách nhưng không phát hiện kịp thời hoặc do các cơ quan chức năng phát hiện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, công chức, viên chức, việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng

- Tiếp tục thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; tiếp tục quán triệt, triển khai tuyên truyền sâu rộng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai tài sản và kiểm soát tài sản thu nhập; Kết luận số 21-KL-TW Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Gắn công tác phòng chống tham nhũng với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 27/3/2017 của Tỉnh ủy về tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phương châm hành động của Chính phủ năm 2018 về "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả" và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy tại các trường, lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 47/QĐ-TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 644-QĐ/TU ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 3. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

- Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan, đơn vị; phân công, phân cấp rõ ràng, rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả; xử lý kịp thời nghiêm minh, công khai đối với nhũng cán bộ bộ công chức, viên chức có vi phạm. Tăng cường  quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng.

- Thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo theo đúng các quy định; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 bổ sung, sửa đổi Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm tại cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn liền với việc mở rộng các biện pháp phòng ngừa như xác minh, kiểm tra, kiểm soát công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng văn phòng điện tử Eofice để giải quyết công việc, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động trong các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng đơn giản giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân, đảm bảo tính minh bạch, công bằng công khai; gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp để tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, có hiệu quả, khắc phục những sơ hở, yếu kém trong quản lý để chủ động phòng, chống tham nhũng.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động trong phòng, chống tham nhũng

Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 321-KL/TU ngày 14/11/2017 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước; Công văn số 734-CV/TU ngày 09/11/2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, thu chi ngân sách, mua sắm công, tài chính, ngân hàng; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; chống buôn lậu và gian lận thương mại, thuế, hải quan, kiểm lâm; công tác cán bộ, các cơ quan quản lý nhà nước thường xuyên tổ chức tự kiểm tra trong nội bộ việc chấp hành pháp luật để kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Thực hiện nghiêm cơ chế đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế người phát ngôn của cơ quan nhà nước. Thực hiện tốt việc công bố công khai kết quả xử lý hành chính, hình sự các vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra trên địa bàn và người đứng đầu các đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng; công khai, minh bạch các kết luận thanh tra, quyết định điều tra, truy tố, xét xử.

5. Phát huy vai trò của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, chính trị xã hội - nghề nghiệp, các Ban thanh tra nhân dân, báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/2/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các vụ việc tham nhũng cho các cơ quan báo chí, nhất là các vụ việc dư luận xã hội quan tâm.

Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ của cán bộ, công chức. Biểu duơng, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối loạn nội bộ làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; Kế hoạch phải nêu rõ giải pháp cụ thể trong việc thực hiện từng nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả thực hiện.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ công tác trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc nhà nước huyện có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công (gắn với kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

3. Các cơ quan: Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động và phối hợp triển khai các nội dung, nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, hạn chế thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra.

 

4. Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện; tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

5. Phòng Nội vụ theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện về các nội dung: Bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức, công tác cải cách hành chính; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Phối hợp với Thanh tra huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính của các đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện đưa nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các Trường học.

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông; nêu gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tham nhũng và kết quả xử lý các hành vi tham nhũng được phát hiện.

8. Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì, hướng dẫn các đoàn thể, đơn vị trực thuộc tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, cung cấp thông tin tố cáo hành vi tham nhũng; phối hợp các tổ chức đoàn thể giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của các đơn vị.

10. Giao Thanh tra huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND huyện./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,617,406

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:19:05

  Chi tiết:

   Hôm nay: 597

   Tuần này: 15879

   Tháng này: 69989

   Năm nay: 269856

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn