Các sở, ngành, huyện, TP

Phát động Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018 (109/PĐ-UBND ngày 08/02/2018)

Thứ Ba, 02/13/2018 - 04:14

PHÁT ĐỘNG

Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu

 phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018

 

Nhằm động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, thi đua sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, học tập góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018, Huyện uỷ, HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện Đình Lập phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực công tác, hướng tới mọi tầng lớp nhân dân trong huyện với chủ đề: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thi đua xây dựng một nền công vụ: Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thi hành công vụ.

Chính quyền các cấp thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành, thực hiện có hiệu quả các Đề án cải cách hành chính và cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn, khu phố; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

2. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

a) Thi đua thực hiện quyết liệt có kết quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông.

b) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao (13.235 triệu đồng); hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó tốc độ gia tăng giá trị sản xuất tính theo giá hiện hành ngành nông lâm nghiệp tăng 5%, công nghiệp - xây dựng tăng 12%, dịch vụ tăng 13%.

c) Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và xây dựng nhãn mác sản phẩm gắn với các hoạt động văn hóa cộng đồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Từng bước thay đổi tư duy, nhận thức của nhân dân về phát triển sản xuất hàng hóa. Chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh, đói, rét cho vật nuôi, cây trồng. Thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được/xã: 12 tiêu chí.

d) Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp Đình Lập hội nhập và phát triển”; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; khuyến khích phong trào khởi nghiệp, sáng tạo; triển khai các chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020”.

đ) Thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Mỗi cơ quan, đơn vị thi đua có nhiều sáng kiến, nhiều mô hình mới hoặc  giải pháp đột phá trong công tác, lao động sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động, giá trị và chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển.

e) Đẩy mạnh phong trào thi đua trong các lĩnh vực văn hoá - xã hội

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nhất là giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Củng cố, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư lĩnh vực y tế. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Phát triển phong trào thể dục, thể thao để nâng cao thể chất cho người dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo, người có công, bình đẳng giới; công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

g) Thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh

Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phòng ngừa, kiềm chế, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.

3. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

          Thực hiện đổi mới nội dung tổ chức các phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, của từng cơ quan, đơn vị.       

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Đình Lập cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Đình Lập cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Đình Lập hội nhập và phát triển”...

Tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác. Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, các trường hợp dũng cảm cứu người, cứu tài sản bảo đảm tính nêu gương, giáo dục, tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong xã hội. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tăng cường ký kết, thực hiện các chương trình phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông và các cơ quan đoàn thể (Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân…) để phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến là người lao động trực tiếp như thanh niên, nông dân, công nhân, phụ nữ.

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

5. Thi đua xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân vững mạnh toàn diện

Từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đưa hoạt động này thành công việc thường xuyên, hàng ngày của cán bộ, đảng viên, quần chúng và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phấn đấu xây dựng các cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh toàn diện.

Để phong trào thi đua yêu nước năm 2018 đạt hiệu quả, là động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành, Chủ tịch UBND huyện giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trong cụm thi đua của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao và các định hướng, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND để xây dựng chương trình, nội dung phát động thi đua phù hợp với tình hình của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị; chú trọng tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhằm vào nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó khăn, bức xúc cần giải quyết; đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và vận động Nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tổ chức tuyên truyền nội dung phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 của huyện; kịp thời phổ biến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, mô hình mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân các dân tộc trong huyện biết, tích cực hưởng ứng, học tập, noi theo.

Giao Phòng Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện), các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai và thực hiện nội dung phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đình Lập kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, nêu cao tinh thần cách mạng, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,617,396

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:16:40

  Chi tiết:

   Hôm nay: 587

   Tuần này: 15869

   Tháng này: 69979

   Năm nay: 269847

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn