Các sở, ngành, huyện, TP

Thông Báo Phân cụm thi đua năm 2018 (21/TB-UBND ngày 08/02/2018)

Thứ Ba, 02/13/2018 - 04:10

THÔNG BÁO

Phân cụm thi đua năm 2018

 

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Đình Lập thông báo:

1. Phân cụm thi đua và phân công Trưởng cụm, Phó cụm thi đua năm 2018 (Có danh sách kèm theo).

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phát động phong trào thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký danh hiệu thi đua trong đơn vị và gửi 01 bộ hồ sơ về Trưởng cụm thi đua để tổng hợp.

3. Trưởng cụm và Phó cụm thi đua năm 2018 có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thi đua, quy chế hoạt động, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua trong Cụm, đồng thời tổng hợp đăng ký danh hiệu thi đua của các đơn vị trong Cụm gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Nội vụ trước ngày 28/02/2018 để tổng hợp, theo dõi.

4. Giao Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Cụm thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm theo kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện năm 2018.

UBND huyện Đình Lập yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng cụm, Phó cụm thi đua triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,617,401

  IP của bạn: 54.91.11.105

  Thời gian: 2018-02-18 08:17:41

  Chi tiết:

   Hôm nay: 592

   Tuần này: 15874

   Tháng này: 69984

   Năm nay: 269851

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn