Các sở, ngành, huyện, TP

Kế Hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” trên địa bàn huyện Đình Lập (205/KH-UBND ngày 01/12/2017)

Thứ Ba, 12/05/2017 - 10:45

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ

 tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ

giai đoạn 2017 - 2027” trên địa bàn huyện Đình Lập

 

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (sau đây gọi tắt là Đề án 938) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Đình Lập xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 938 trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2027 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện Đề án 938 phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội trong các lĩnh vực có liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Đề án 938 dựa trên quan điểm lấy phụ nữ làm trung tâm, đảm bảo giải quyết được một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; các hoạt động triển khai Đề án phải gắn với nhu cầu của phụ nữ, có kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tiễn;

- Hoạt động của Đề án đảm bảo tính đồng bộ, xuyên suốt, tạo được sức lan tỏa lớn, thu hút và tạo chuyển biến rõ nét đối với việc phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội có liên quan;

- Tăng cường công tác phối kết hợp nhằm phát huy thế mạnh của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án; chủ động huy động nguồn lực để thực hiện Đề án.

II. MỤC TIÊU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu chung

Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, chuyển đổi hành vi, phát huy tính chủ động của phụ nữ trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2017 - 2022

- Có 22.000 hội viên, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới;

- Có 80% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội ưu tiên;

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được ít nhất 20 đối tượng phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi;

- Có 2.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực;

- Hàng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp không lên tiếng kịp thời;

- Mỗi xã, thị trấn xây dựng được ít nhất 01 mô hình truyền thông, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên.

b) Phấn đấu đến năm 2027

- Có 25.000 hội viên, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có 60% thực hiện chuyển đổi hành vi;

- Có 95% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội ưu tiên;

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được 40 đối tượng phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi;

- Có 4.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực;

- Hàng năm, không để xảy ra tình trạng các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể không lên tiếng kịp thời;

- Mỗi xã, thị trấn xây dựng được ít nhất 02 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội.

III. ĐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Đối tượng

- Phụ nữ (chú trọng các nhóm phụ nữ đặc thù ở địa bàn trọng điểm của các vấn đề xã hội ưu tiên giải quyết; phụ nữ vùng sâu,vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; nữ học sinh - sinh viên...);

- Cha, mẹ có con dưới 16 tuổi;

- Cán bộ Hội phụ nữ và các cơ quan triển khai Đề án các cấp.

2. Phạm vi

Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi toàn huyện, ưu tiên chỉ đạo và đầu tư nguồn lực cho các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đơn vị phức tạp đối với các vấn đề Đề án can thiệp hoặc những vấn đề xã hội khác có liên quan đến phụ nữ.

3. Nội dung can thiệp

- An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Giáo dục cha mẹ về chăm sóc và bảo vệ trẻ em;

- Bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới;

- Những vấn đề xã hội phát sinh cần tập trung ưu tiên giải quyết trên địa bàn huyện.

IV. THỜI GIAN, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Đề án được triển khai trong 10 năm, từ năm 2017 - 2027, được chia làm 2 giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn 1 (2017 - 2022)

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các nội dung thuộc phạm vi Đề án; xây dựng mô hình, điển hình; nghiên cứu, đề xuất chính sách giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng thực hiện Đề án có hiệu quả.

2. Giai đoạn 2 (2022 - 2027)

Tập trung hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi thông qua các mô hình, điển hình đã được xây dựng; phát huy tính chủ động của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; nghiên cứu tham mưu đề xuất chính sách.

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ

- Hằng năm, tổ chức tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho phụ nữ, cha, mẹ có con dưới 16 tuổi, nữ công nhân, viên chức  lao động, phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, nam, nữ thanh niên, học sinh nữ ở độ tuổi vị thành niên… trong việc giữ gìn, rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm;… thông qua các hình thức: Diễn đàn, giao lưu, hội thi, sinh hoạt hội viên, “góc tư vấn giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân”...

- Phấn đấu, mỗi năm cấp huyện tổ chức ít nhất 01 hoạt động/sự kiện truyền thông xã hội, vận động phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội ưu tiên. Vận động, thu hút sự tham gia của nhóm người có tầm ảnh hưởng lớn, có uy tín vào hoạt động truyền thông, giáo dục.

- Phát hiện, xây dựng điển hình tích cực, cách làm hay trong quá trình truyền thông, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan để nhân rộng; biểu dương, khen thưởng kịp thời.

- Xây dựng và phát huy mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, tư vấn viên là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi.

- Cùng cấp tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, poster... về các nội dung Đề án để tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng. Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử huyện...

2. Xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ

- Duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình hiện có tại cơ sở, mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chỉ đạo hướng dẫn như: Câu lạc bộ "Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình"; Câu lạc bộ "Kết nối - bố mẹ - con"; Câu lạc bộ "Phụ nữ thời kỳ đổi mới"; Câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc". Thực tiện các mô hình "Ô dinh dưỡng gia đình" gắn với Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an toàn"... để truyền thông lồng ghép vận động phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi, nam, nữ thanh niên. Lựa chọn xây dựng một số mô hình điểm truyền thông lồng ghép, đồng thời thực hiện giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm để nhân rộng.

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình tại cộng đồng; chú trọng nắm tình hình phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực giới, bạo lực gia đình thông qua mạng lưới cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và các ngành liên quan, kịp thời lên tiếng và tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nạn nhân.

- Thí điểm, kết nối trong huyện đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới, bạo lực gia đình với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành liên quan, đảm bảo hỗ trợ nạn nhân có hiệu quả.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ các cơ quan, ban, ngành tham gia triển khai thực hiện Đề án về các nội dung: An toàn thực phẩm, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, mất cân bằng giới tính khi sinh, giáo dục làm cha mẹ, giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật...

- Tổ chức hoạt động tham quan, học tập mô hình về sự tham gia của phụ nữ trong giải quyết một số vấn đề xã hội.

4. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội 

- Tham mưu đề xuất chính sách, tham gia xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.

- Phát huy vai trò của từng phụ nữ trong giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc và giáo dục trẻ em, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Xây dựng quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực giới, bạo lực gia đình; phụ nữ, trẻ em bị xâm hại; phụ nữ, trẻ em gái bị buôn bán trở về trên địa bàn huyện.

5. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp nhằm tạo nguồn lực, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các hoạt động của Đề án theo từng giai đoạn, đảm bảo đạt các chỉ tiêu đề ra.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án tại các cơ sở.

- Định kỳ hằng năm, giữa mỗi giai đoạn, báo cáo kết quả; 5 năm tổ chức sơ kết, 10 năm tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án, đánh giá hiệu quả tác động, mức độ chuyển biến nhận thức, thay đổi hành vi của các nhóm đối tượng phụ nữ để rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả Đề án.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện do Ngân sách địa phương đảm bảo và các nguồn tài trợ, viện trợ khác (nếu có).

- Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

- Là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đúng tiến độ và mục tiêu đề ra.

- Lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Lồng ghép việc triển khai Đề án với các chương trình, kế hoạch đang được các cấp Hội triển khai.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện Đề án.

- Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án và định kỳ báo cáo UBND huyện theo quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Bố trí nguồn vốn ngân sách để đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án theo từng năm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách huyện và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Lồng ghép triển khai hiệu quả các hoạt động của Đề án vào việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”.

- Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trên địa bàn huyện; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành giáo dục và đào tạo phát động.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống.

- Phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường; chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm; kiểm tra, giám sát đánh giá.

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình

Tăng thời lượng, chủ động xây dựng các chuyên mục, tin bài tuyên truyền về các vấn đề đạo đức xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ; về phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ; về vai trò của phụ nữ trong giáo dục đạo đức xã hội và gia đình.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện.

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động của Đề án gắn với thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”; Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc”; Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020; Chiến lược quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tại nạn thương tích trẻ em, bảo vệ chăm sóc trẻ em; nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức phụ trách công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các ngành liên quan chọn lọc các tài liệu truyền thông về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; xây dựng mô hình truyền thông, tư vấn hỗ trợ phụ nữ tham gia bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.

7. Phòng Y tế

Tăng cường quản lý nhà nước về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm; lồng ghép việc thực hiện Đề án với việc thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011 - 2020; Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025”, Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020; phối hợp triển khai các nhiệm vụ khác của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu cây trồng có giá trị cao tại địa phương nhằm tạo việc làm ổn định, có thu nhập hợp lý cho phụ nữ; phối hợp triển khai các nhiệm vụ khác của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

9. Phòng Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ làm công tác tuyên truyền của cán bộ Hội cấp cơ sở.

- Hỗ trợ đề cương tuyên truyền phổ biến pháp luật cho Hội Phụ nữ; định hướng công tác phổ biến giáo dục pháp luật; lồng ghép chính sách pháp luật về bình đẳng giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

10. Công an huyện

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng ngừa, đấu tranh các vụ án, vụ việc liên quan đến phụ nữ. Làm tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung, bất bình đẳng giới, các hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói riêng.

- Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, đặc biệt là các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và điều tra xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc xuất phát từ hành vi bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị bạo lực.

- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn đối với các đối tượng có hành vi bạo lực với phụ nữ, trẻ em gái; tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền củng cố các tổ chức hòa giải nhằm giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn ở cơ sở, gia đình, từng bước hạn chế hành vi bạo lực tại cộng đồng.

- Tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08/5/2002 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; phối hợp triển khai các nhiệm vụ khác của Đề án theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên

- Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai lồng ghép các hoạt động của Đề án trong các chương trình, đề án, hoạt động có liên quan.

- Liên đoàn Lao động huyện: Chỉ đạo công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nữ công nhân viên chức lao động về công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lao động nữ được quy định trong Bộ luật Lao động; kiểm tra việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hỗ trợ nữ thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan; phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật cho nam nữ thanh niên, vị thành niên; tham gia giám sát việc thực hiện Đề án. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình điểm, lựa chọn nhân rộng một số mô hình hiệu quả do tổ chức Đoàn quản lý.

12. UBND các xã, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã, thị trấn tổ chức, triển khai các hoạt động thực hiện Đề án theo quy định.

- Bố trí ngân sách hằng năm để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

- Tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tại cơ sở.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trước ngày 25/10 hằng năm, giữa và cuối giai đoạn theo yêu cầu để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,786,878

  IP của bạn: 54.81.238.157

  Thời gian: 2018-03-20 10:47:25

  Chi tiết:

   Hôm nay: 3533

   Tuần này: 39973

   Tháng này: 117109

   Năm nay: 439684

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn