Các sở, ngành, huyện, TP

Kế Hoạch Công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020 (203/KH-UBND ngày 24/11/2017)

Thứ Ba, 11/28/2017 - 21:31

KẾ HOẠCH

Công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020; UBND huyện Đình Lập ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của huyện, tỉnh và đất nước.

2. Nội dung, hình thức phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện trong từng năm và cả giai đoạn 2016 - 2020. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và từng đơn vị.

3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, quan tâm khen thưởng và đề xuất khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp.

II. NỘI DUNG

1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng

Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy về thi đua, khen thưởng các cấp đảm bảo ổn định để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất chính trị, có năng lực, tinh thần trách nhiệm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của huyện.

2. Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua

Tổ chức phát động các đợt thi đua có nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và kế hoạch 05 năm 2016 - 2020, cụ thể như sau:

2.1. Hàng năm, tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

          2.2. Phát động phong trào thi đua thực hiện các chương trình trọng tâm của huyện trong giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể:

- Tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tạo điều kiện thuận lợi, có cơ chế huy động, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu trên địa bàn huyện, trọng tâm là Cửa khẩu phụ Bản Chắt. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 - Tập trung chỉ đạo và ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, sản xuất hàng hóa và dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chính sách khuyến nông, hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

          - Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường, quy hoạch phát triển các khu, cụm dân cư; huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức thực hiện các dự án được đầu tư trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị; tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện.

- Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh; tăng cường các biện pháp trấn áp, kiềm chế, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, không để xảy ra “điểm nóng” về chính trị - xã hội. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông, kiểm soát phương tiện quá tải.

- Tăng cường công tác đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân theo quy định. Tiếp tục củng cố, đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa huyện Đình Lập với Chính phủ nhân dân huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc; giữa các đơn vị lực lượng vũ trang ở địa bàn huyện với lực lượng bảo vệ biên giới, công an huyện Ninh Minh (Trung Quốc). Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, thiết lập quan hệ, xúc tiến tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với các tổ chức nước ngoài.

2.3. Phát động các phong trào thi đua chuyên đề gắn với các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của huyện, của tỉnh và đất nước

- Năm 2018 - 2019: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12; Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 -  04/11/2019);

- Năm 2020: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm Ngày Chiến thắng 30/4, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, 75 năm Ngày Quốc khánh 2/9, 70 năm Ngày giải phóng huyện Đình Lập 31/10, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

2.4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “ Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

2.5. Duy trì phong trào thi đua truyền thống của các ngành, đơn vị; đồng thời tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu tình hình và đặc thù nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị trong giai đoạn mới.

3. Công tác khen thưởng

Phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua hoặc tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất để khen thưởng và đề nghị khen thưởng kịp thời; tăng tỉ lệ khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp từ 50% trở lên. Tập trung giải quyết dứt điểm việc đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và khen thưởng thành tích kháng chiến.

Hằng năm, vào dịp kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6), lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua giới thiệu, đề xuất với Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ để biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến.

Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền thông qua các cơ quan truyền thông, phối hợp tổ chức các cuộc thi viết, thi tìm hiểu…

Xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua.

Hằng năm, giới thiệu từ 05 đến 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ xem xét lựa chọn, tổng hợp giới thiệu với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, biểu dương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trong cụm thi đua của huyện

- Xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra.

- Xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua.

- Hằng năm, giới thiệu từ 01 đến 02 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện tổng hợp giới thiệu với Ban Thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ, các cơ quan truyền thông tuyên truyền, biểu dương trong toàn huyện, tỉnh.

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng với nội dung, hình thức phù hợp. Tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

3. Phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện)

- Tham mưu tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; kiến nghị, đề xuất các biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và giai đoạn.

- Tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong cụm thi đua của huyện triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,990,492

  IP của bạn: 54.81.116.187

  Thời gian: 2018-04-26 18:37:22

  Chi tiết:

   Hôm nay: 8055

   Tuần này: 33893

   Tháng này: 146692

   Năm nay: 643683

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn