Các sở, ngành, huyện, TP

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo

Thứ Sáu, 08/25/2017 - 02:28

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

         

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập khóa XX, kỳ họp thứ nhất về việc xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 08/8/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập khóa XX, kỳ họp thứ hai về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

 Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét Tờ trình số 121/TTr-VP, ngày 07/9/2017 của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm và nguyên tắc phân công và mối quan hệ công tác giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (Chủ tịch),  các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (Phó Chủ tịch) và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện (Ủy viên).

1. Chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm

Chủ tịch chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành mọi mặt công tác của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện theo quy định của pháp luật; trực tiếp điều hành các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện và của Chủ tịch.

2. Nguyên tắc phân công

Chủ tịch phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch và các Ủy viên, giúp Chủ tịch lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, xử lý các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trên từng lĩnh vực công tác của UBND huyện, trừ các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch sẽ do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo. Tùy theo tình hình và tính chất công việc, Chủ tịch sẽ trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc đã phân công cho các Phó Chủ tịch, hoặc có thể điều chỉnh, phân công lại nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch và Ủy viên nhằm bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ.

3. Quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

a) Trong phạm vi thực hiện chức năng nhiệm vụ được phân công, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phụ trách; được thay mặt, sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết công việc khi đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề lớn, nhạy cảm, hoặc chưa xảy ra, chưa được quy định, thì  Phó Chủ tịch phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch để giải quyết.

b) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có liên quan đến lĩnh vực của các Phó Chủ tịch khác, thì Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực phải chủ động phối hợp với các Phó Chủ tịch liên quan để cùng xem xét giải quyết. Trường hợp không thống nhất được các ý kiến, hoặc cần phải xin ý kiến, thì Phó Chủ tịch phụ trách phải báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch.

c) Trong một số trường hợp cần thiết, thì Chủ tịch trực tiếp xử lý các công việc đã được phân công cho các Phó Chủ tịch. Trường hợp Phó Chủ tịch lĩnh vực vắng mặt, thì Chủ tịch trực tiếp xử lý hoặc phân công Phó Chủ tịch khác thực hiện, quá trình thực hiện Phó Chủ tịch được giao có thể trao đổi công việc với Phó Chủ tịch vắng mặt, đồng thời báo cáo Chủ tịch về kết quả xử lý, thực hiện công việc. Việc phân công công việc giữa các Phó Chủ tịch có thể được thay đổi theo quyết định của Chủ tịch.

d) Phó Chủ tịch và các Ủy viên được Chủ tịch phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực nhiệm vụ công tác, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của một số cơ quan, đơn vị chuyên môn, xã, thị trấn cụ thể.

đ) Các Ủy viên thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi, chức năng, trách nhiệm được quy định của Pháp luật và Quy chế làm việc của UBND huyện. Hằng tháng các Ủy viên tổng hợp tình hình báo cáo kết quả công việc, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết các nội dung công việc đã thực hiện bằng báo cáo, và trình bày trong  phiên họp thường kỳ của UBND huyện

e) Việc giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch được thực hiện hằng tuần, có thể vào sáng ngày thứ hai hoặc do bố trí sắp xếp. Nội dung giao ban để phối hợp, trao đổi, thống nhất các chủ trương giải quyết và xử lý công việc. Tại cuộc họp giao ban Phó Chủ tịch trực tiếp trình bày nội dung cần đưa ra bàn bạc, trao đổi, thống nhất giải quyết.

Điều 2. Nội dung công việc phân công và trách nhiệm, quyền hạn của các Phó Chủ tịch và Ủy viên

1. Phó Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, UBND huyện, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện và trước pháp luật về thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời Phó Chủ tịch cùng các thành viên liên quan khác của UBND huyện chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện trước HĐND huyện, Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh.

Trong phạm vi trách nhiệm, lĩnh vực được phân công theo Quy chế làm việc của UBND huyện (theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 01/9/2016, về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021), đồng thời thực hiện:

a) Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và ngân sách nhà nước; thực hiện Đề án phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương; xây dựng các quy phạm pháp luật để thực hiện cơ chế, chính sách để trình UBND huyện ban hành.

b) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực phụ trách; phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vấn đề nảy sinh, đồng thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp cải tiến, sửa đổi chính sách nhằm mang lại hiệu quả quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực phân công. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã ban hành các văn bản trái quy định, thì kịp thời đình chỉ thi hành, đồng thời báo cáo Chủ tịch xem xét xử lý theo quy định.

c) Thường xuyên theo dõi và chỉ đạo xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong lĩnh vực được phân công và các lĩnh vực  liên quan, mà các ngành không thống nhất được với nhau.

d) Phó Chủ tịch ký thay Chủ tịch các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong phạm vi lĩnh vực được phân công, cụ thể:

- Các văn bản hành chính cá biệt của Chủ tịch khi được Chủ tịch ủy quyền

- Văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Các văn bản khác khi được Chủ tịch ủy quyền

Tất cả các văn bản ký ban hành phải được gửi Chủ tịch để báo cáo.

đ) Theo dõi công tác tổ chức và cán bộ, đồng thời chỉ đạo xử lý các vấn đề có tính chất nội bộ trong nhóm cơ quan, đơn vị được phân công.

e) Công tác xây dựng cơ bản, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nhiệm vụ phát sinh khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

2. Ủy viên

Được Chủ tịch phân công, phân nhiệm, hoặc ủy quyền phụ trách, thực hiện các công việc, lĩnh vực, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, UBND huyện và trước pháp luật về kết quả, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thực hiện những nhiệm vụ, lĩnh vực, bộ phận, đơn vị được Chủ tịch ủy quyền hay phân công phụ trách, đồng thời cùng với các thành viên liên quan khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND huyện trước Huyện ủy, HĐND huyện và cơ quan nhà nước cấp trên.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện Đình Lập, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện; hoạt động của các Ủy viên; hoạt động của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị, UBND cấp xã; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 29 và Điều 121 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trực tiếp xử lý văn bản thuộc thẩm quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

a) Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác quy hoạch, kế hoạch chung của huyện; điều hành dự toán thu - chi ngân sách nhà nước địa phương; chủ trương và quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án, nguồn vốn về xây dựng cơ bản; chương trình mục tiêu quốc gia; phân bổ các nguồn vốn ngân sách.

- Công tác nội chính, nội vụ, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính; công tác thi đua - khen thưởng; công tác tư pháp, thi hành án dân sự; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác ngoại vụ; kinh tế cửa khẩu, kinh tế đối ngoại.

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, Chủ tịch Hội đồng nâng lương; Chủ tịch Hội đồng xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Chủ tịch các Hội đồng tư vấn, đề án, chương trình, công trình trọng điểm trên địa bàn; Chủ tịch, Trưởng ban các Hội đồng, ban khác của huyện; Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan theo quy định; thành viên Ban chỉ đạo, các hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Trực tiếp theo dõi và phụ trách cơ quan, đơn vị:

Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện và các Đồn biên phòng Chi Lăng, Bắc Xa; thị trấn Đình Lập, xã Bính Xá và xã Bắc Xa.

c) Thay mặt UBND huyện giữ mối liên hệ công tác với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực Huyện ủy; HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn.

 2. Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch

 Được Chủ tịch phân công làm nhiệm vụ thường trực, giúp Chủ tịch điều hành công việc của UBND huyện khi Chủ tịch đi vắng và được ủy quyền.

 a) Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực:

 - Giáo dục và đào tạo; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; lao động - thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội; văn hoá, thể thao và du lịch; thông tin, viễn thông; phát thanh và truyền hình; phổ biến giáo dục pháp luật. Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công.

- Được giao làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội đồng, Ban chuyên môn; các Hội đồng, Ban liên quan khác của huyện khi được Chủ tịch phân công.

 b) Trực tiếp theo dõi và  phụ trách cơ quan, đơn vị:

Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hoá và Thông tin, Hội Chữ thập đỏ huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Hội đông y và các hội quần chúng thuộc huyện quản lý; các xã: Đình Lập, Châu Sơn, Bắc Lãng.

c) Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch phân công.

3. Ông Nông Minh Cát, Phó Chủ tịch

a) Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực:

Kế hoạch, thống kê; đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính, ngân hàng, thương mại; xây dựng nông thôn mới; giao thông vận tải; công nghiệp; công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; xúc tiến đầu tư; hoạt động doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tập thể; khoa học và công nghệ. Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công.

Giúp Chủ tịch xem xét dự kiến bố trí danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm và trung hạn; phân bổ, điều hoà các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp của Trung ương, của tỉnh, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án, công trình thuộc các nguồn vốn: đầu tư phát triển, sự nghiệp của Trung ương, của tỉnh, các Chương trình mục tiêu quốc gia được phê duyệt; danh mục xây dựng cơ bản theo kế hoạch hằng năm và các nguồn vốn xây dựng cơ bản, sự nghiệp được bổ sung trong năm; đầu tư ngoài ngân sách.

 b) Trực tiếp theo dõi và phụ trách cơ quan, đơn vị:

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi cục Thuế, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước; Chi cục Thống kê; các xã: Cường Lợi, Đồng Thắng, Kiên Mộc.

Được giao làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội đồng, Ban chuyên môn; các Hội đồng, Ban liên quan khác của huyện khi được Chủ tịch phân công.

c) Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch phân công.

4. Ông Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch

a) Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực:

Nông, lâm nghiệp; tài nguyên và môi trường; công tác dân tộc, định canh, định cư. Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công.

 b) Trực tiếp theo dõi và phụ trách cơ quan, đơn vị:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Dân tộc, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng quản lý đất đai; thị trấn Nông Trường Thái Bình, xã Thái Bình và xã Lâm Ca.

Được giao làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội đồng, Ban chuyên môn; các Hội đồng, Ban liên quan khác của huyện khi được Chủ tịch phân công.

c) Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch phân công.

5. Các Ủy viên

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ là Ủy viên theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 01/9/2016, về việc ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Đình Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc cho UBND huyện; đồng thời tham mưu và giữ mối quan hệ công tác của UBND huyện với các sở, ban, ngành tỉnh theo lĩnh vực công tác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 207c/QĐ-UBND, ngày 01/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Đình Lập, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

 

(Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện)

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,982,710

  IP của bạn: 54.81.116.187

  Thời gian: 2018-04-26 06:43:37

  Chi tiết:

   Hôm nay: 273

   Tuần này: 26111

   Tháng này: 138910

   Năm nay: 635901

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn