Các sở, ngành, huyện, TP

V/v góp ý Đề cương Quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến 2030 (12/UBND-VHTT ngày 09/01/2017)

Thứ Tư, 01/11/2017 - 03:10

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn.

         

          Thực hiện Công văn số 939/TTTT-BCVT ngày 22/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến góp ý Đề cương Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến 2030;

          Sau khi nghiên cứu, UBND huyện Đình Lập nhất trí với nội dung dự thảo Đề cương Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến 2030 do Sở Thông tin và Truyền thông dự thảo.

          Trên đây là ý kiến của UBND huyện Đình Lập để Sở Thông tin và Truyền thông biết, tổng hợp./.  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.846.214; Fax: (025) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn