Các sở, ngành, huyện, TP

Kết quả xem xét thực hiện hạng mục mở mới đường lâm sinh thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập (08/UBND-NN&PTNT ngày 06/01/2017)

Thứ Ba, 01/10/2017 - 06:25

Kính gửi:

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

 

Thực hiện Công văn số 1518/SKHĐT-DNKTTT ngày 27/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc lấy ý kiến thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư (kèm đơn xin mở đường lâm sinh của nhân dân thôn Khuổi Tà, xã Bắc Xa; hồ sơ kỹ thuật xây dựng công trình, Báo cáo số 26/BC-CT ngày 29/11/2016 của Công Ty TNHH Thành Công về xin điều chỉnh dự án đầu tư Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông kỳ cùng xã Bắc Xa, huyện Đình Lập; Tờ trình số 27/TTr-TC ngày 29/11/2016 của Công Ty TNHH Thành Công, về đề nghị phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư); UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn (NN&PTNT, TN&MT, KT&HT), Hạt Kiểm lâm huyện cùng UBND xã Bắc Xa tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ phù hợp theo quy phạm cho phép. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND huyện Đình Lập đề nghị với chủ đầu tư về các hạng mục trên, cụ thể như sau:

1. Khái quát về dự án đầu tư

Dự án đầu tư: Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng xã Bắc Xa, huyện Đình Lập được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 25/10/2012.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Tài Nguyên.

- Quy mô đầu tư dự án: Thực hiện bảo vệ và phát triển rừng trên diện tích 2.756,3ha. Trong đó: Bảo vệ rừng tự nhiên: 739,0ha; Trồng, chăm sóc rừng trên đất trống đồi núi trọc là: 2.017,3ha.

- Địa điểm đầu tư: Tại các tiểu khu: 454, 457, 462B, 477, 478, 479 (theo mã hiệu được đánh số thống nhất trên toàn quốc) thuộc xã Bắc Xa, huyện Đình Lập.

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2013 - 2020.

- Tổng mức đầu tư: 83.525 triệu đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ là: 24.750 triệu đồng; Vốn tự có của Chủ đầu tư: 15.000 triệu đồng; Vốn khác: 43.775 triệu đồng.

2. Tình hình, kết quả thực hiện dự án đầu tư của Công Ty

Kể từ khi Dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt, chủ đầu tư đã tổ chức triển khai thực hiện dự án. Theo số liệu tại Công văn số 15/BC-TC ngày 11/7/2016 và Báo cáo số 20/BC-TC ngày 02/8/2016 của Công ty TNHH Thành Công, kết quả trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng như sau: Diện tích đã trồng rừng là: 615,7ha (đạt 30% diện tích dự án), trong đó: năm 2014 là: 33,7ha, năm 2015 là: 542ha, năm 2016 là 40ha. Diện tích rừng tự nhiên bảo vệ là: 881,2ha (vượt 142,2ha theo diện tích phê duyệt của dự án).

- Về thay đổi chủ đầu tư dự án: Theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt dự án đầu tư Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, thì Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Tài Nguyên, nay đã chuyển giao cho Công ty TNHH Thành Công thực hiện dự án, tại Quyết định số 1018/QĐ- UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

- Về lập hồ sơ đối với đất đai: Theo Công văn số 746/TCLN-PTR ngày 09/6/2011 của Tổng Cục Lâm Nghiệp về Dự án phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng thì chủ đầu tư phải lập hồ sơ đề nghị các ngành chức năng, UBND tỉnh tiến hành giao đất hoặc thuê đất cho doanh nghiệp theo quy định hiện hành; Công văn số 670/VP-KTN ngày 08/5/2012 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn của Công ty CP ĐTPT Tài nguyên, có nêu ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh là: Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty thực hiện trình tự, thủ tục về đất đai.

3. Vị trí, quy mô và trạng thái đất đai của tuyến đường lâm sinh

- Theo hồ sơ thiết kế thì tuyến đường lâm sinh có chiều dài 3.900m, quy mô mặt đường rộng tối thiểu 2.5m có vị trí điểm đầu nối vào đường dân sinh thôn Khuổi Tà, xã Bắc Xa, điểm cuối của tuyến thuộc khoảnh 6, tiểu khu 479 (đất quy hoạch rừng phòng hộ).

- Quy mô toàn tuyến chạy qua chủ yếu là đất quy hoạch rừng sản xuất, đất trống và trảng cỏ, hiện nay nhân dân đã trồng rừng (Thông và hồi cấp tuổi 1); ngoài ra có 03 vị trí thiết kế vào rừng tự nhiên nghèo kiệt chưa có trữ lượng.

- Tầm ảnh hưởng đến rừng nguyên sinh tập trung (Ngàn La, Ngàn Chi): Tại vị trí điểm cuối của đương lâm sinh, xác định trên nền bản đồ các khu rừng nguyên sinh là hơn 3km (tính theo đường chim bay), thực tế ngoài thực địa khoảng 5km.

4.     Tính phù hợp, hiệu quả của dự án mở đường lâm sinh

- Viêc mở đường lâm sinh là phù hợp và đáp ứng được tâm tư nguyên vọng của nhân dân trong vùng, nhất là nhân dân thôn Khuổi Tà.

- Sau khi hoàn thành tuyến đường lâm sinh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con địa phương, Công ty vận chuyển cây giống và vật tư vào vùng sản xuất, phụ vụ công tác huy động, vận chuyển trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng, công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng.

- Căn cứ hồ sơ thiết kế của Công ty, trên cơ sở kiểm tra thực địa toàn tuyến; Căn cứ Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”; Căn cứ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10380 : 2014 Đường Giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế; xác định tuyến đường lâm sinh thuộc cấp đường C: Đường thôn chủ yếu phục vụ sự đi lại của người dân và lưu thông hàng hóa trong phạm vi của thôn, làng, ấp, bản; kết nối và lưu thông hàng hóa tới các trang trại, ruộng đồng, nương rẫy, cơ sở sản xuất, chăn nuôi, hồ sơ tuyến đi trên sườn dốc lớn nên hồ sơ thiết kế mặt đường 2,5m là chưa đảm bảo thông số kỹ thuật theo quy định.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông, vận chuyển trên tuyến, yêu cầu tuyến cần thay đổi thiết kế như sau:

- Mở rộng nền đường với bề rộng tối thiểu 3,0m (vì địa hình đi lại khá khó khăn và mở mới);

- Hạ độ dốc dọc tuyến đường theo cấp đường C, lớn nhất là 5%, châm trước những đoạn có địa hình khó khăn là 15% (cọc TD35-TD48, cọc TC118-TD121);

- Chiều dài lớn nhất của đoạn có dốc dọc lớn hơn 5% phải có chiều dài 300m (cọc TD35-TD46).

5. Kết luận, Đề xuất và kiến nghị

5.1. Kết luận

Để Dự án của Công ty TNHH Thành Công, triển khai thuận lợi, triển khai các hạng mục lâm sinh (Vận chuyên vật tư, cây con giống, huy động tuần tra bảo vệ và phòng chống cháy rừng) có hiệu quả, UBND huyện nhất trí phương án mở mới tuyến đường lâm sinh từ thôn Khuổi tà, xã Bắc Xa vào vùng dự án quy hoạch vùng phòng hộ thuộc Công ty TNHH Thành Công thực hiện (theo hồ sơ thiết kế của công ty).

5.2. Đề xuất, kiến nghị

Do tuyến đường lâm sinh được thiết kế vào gần khu rừng nguyên sinh có trữ lượng gỗ quý hiếm, có giá trị như: Sến, Vàng Tâm, Thông Tre, Dổi, Kháo, Dẻ... và nhiều cây có giá trị khác, trong đó có những cây đường kính trên 1m. Từ trước tới nay đây là khu rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, dựa trên tài liệu tính toán sơ bộ, trạng thái rừng gồm: (Trạng thái rừng IIIA3: Tổng diện tích rừng là: 789,9ha; Trạng thái rừng IIIA2: Tổng diện tích rừng là: 193,7ha; Trạng thái rừng IIIA1: Tổng diện tích rừng là: 129,8ha, nên khi dự án được phê duyệt tuyến đường lâm sinh đi vào hoạt động, Công ty có tránh nhiệm phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành liên quan của địa phương xây dựng quy chế quản lý nghiêm ngặt đối với khu rừng nguyên sinh hiện có.

Do quy định của nhà nước hạng mục hồ sơ thiết kế đường lâm sinh trong vùng dự án không thu hồi giao đất nên khi được phê duyệt, chủ đầu tư, đơn vị thi công có trách nhiệm thoả thuận bồi thường về tài sản, cây cối của các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công đường theo quy định hiện hành mới được thi công.

          Trên đây là nội dung, kết quả xem xét thực hiện hạng mục mở mới đường lâm sinh thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập của UBND huyện Đình Lập./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,771,703

  IP của bạn: 107.22.2.109

  Thời gian: 2018-03-17 19:30:19

  Chi tiết:

   Hôm nay: 911

   Tuần này: 43605

   Tháng này: 101895

   Năm nay: 424470

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn