Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy Mời Dự làm việc với ủy ban dân tộc về thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện (07/GM-UBND ngày 06/01/2017)

Thứ Bảy, 01/07/2017 - 07:38

GIẤY MỜI

Dự làm việc với Ủy ban Dân tộc về thực hiện

 các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện

   

          Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTr ngày 30/12/2016 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc về việc thanh tra thực hiện các chính sách dân tộc tại Tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 373/TTr-P3 ngày 30/12/2016 về việc công bố quyết định thành tra thực hiện các chính sách dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời đại diện các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, UBND các xã tới dự buổi làm việc cụ thể như sau:

          1. Thành phần:

         - Lãnh đạo UBND huyện;

          - Lãnh đạo các Phòng: Dân tộc, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo;

          - Lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn.

          2. Thời gian: 07 giờ 00 phút ngày 12 tháng 01 năm 2017.

          3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Phòng Tài chính - Kế hoạch.

          4. Công tác chuẩn bị: Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện và các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu để phục vụ buổi làm việc./. 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.846.214; Fax: (025) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn