Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy Mời Dự làm việc với Sở Công thương về thẩm định điều kiện xây dựng cửa hàng xăng dầu (06/GM-UBND ngày 06/01/2017)

Thứ Bảy, 01/07/2017 - 07:36

GIẤY MỜI

Dự làm việc với Sở Công thương về thẩm định

điều kiện xây dựng cửa hàng xăng dầu

   

Căn cứ Giấy mời số 02/GM-SCT ngày 03/01/2017 của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn về việc thẩm định điều kiện xây dựng cửa hàng xăng dầu, UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời đại diện các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, UBND thị trấn Đình Lập tới dự buổi làm việc với Sở Công thương về thẩm định điều kiện xây dựng cửa hàng xăng dầu, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng;

- Lãnh đạo UBND thị trấn Đình Lập.

2. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 01 năm 2017.

3. Địa điểm: Nhà khách UBND huyện Đình Lập.

4. Công tác chuẩn bị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Đình Lập xem xét các quy định, chuẩn bị các nội dung, tài liệu có liên quan để tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Trân trọng kính mời./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.846.214; Fax: (025) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn