Các sở, ngành, huyện, TP

V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đình Lập (05/UBND-DT ngày 05/01/2017)

Thứ Sáu, 01/06/2017 - 04:01

       Kính gửi:

 

- Các phòng: Dân tộc, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo;

- UBND các xã.

 

          Thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTr ngày 30/12/2016 của Thanh tra Ủy ban Dân tộc về việc thanh tra thực hiện các chính sách dân tộc tại Tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 373/TTr ngày 30/12/2016 về việc công bố Quyết định Thanh tra. Sau khi xem xét yêu cầu đề cương báo cáo, UBND huyện Đình Lập yêu cầu các cơ quan, UBND các xã khẩn trương báo cáo theo các nội dung sau:

          1. Phòng Dân tộc

          - Tình hình, kết quả triển khai vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đối với lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, trường học, nước sinh hoạt .... chi tiết từng công trình theo lĩnh vực, địa điểm xây dựng, tổng dự toán phê duyệt, giá trị nghiệm thu, giá trị thanh quyết toán .... của từng công trình.

          - Tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/20113 của Thủ tướng Chính phủ.

          + Kế hoạch vốn từ năm 2013 đến năm 2016, tình hình giải ngân.

          + Tổng số đối tượng được hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ (đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán, chuyển đổi ngành nghề....).

          + Vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, số hộ vay, tổng số kinh phí.

          + Số công trình nước sinh hoạt tập trung; công trình xây mới, công trình sửa chữa. Tổng dự toán, giá trị nghiệm thu, giá trị thanh toán, giá trị quyết toán... số công trình đang thi công, công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Báo cáo theo biểu số 3b.

          - Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn từ năm 2015-2016 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo theo biểu số 4.

          - Tổng hợp kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2015-2016 theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo theo biểu số 4.

          - Tổ chức bộ máy và biên chế của phòng Dân tộc huyện đến năm 2016 theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 2/12/2014 của Bộ Nội vụ và Uỷ ban Dân tộc.

          2. Phòng Nông nghiệp và PTNT

          - Tình hình, kết quả thực hiện quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc vốn sự nghiệp Chương trình 135.

          - Tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

          + Kế hoạch vốn từ năm 2010, tình hình giải ngân.

          + Tổng số đối tượng được hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ (đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán, chuyển đổi ngành nghề....).

          + Vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, số hộ vay, tổng số kinh phí.

          + Số công trình nước sinh hoạt tập trung; công trình xây mới, công trình sửa chữa. Tổng dự toán, giá trị nghiệm thu, giá trị thanh toán, giá trị quyết toán... số công trình đang thi công, công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Báo cáo theo biểu số 3b.

          3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

          Chủ trì, tổng hợp số trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và tổng số học sinh hưởng chế độ ưu đãi của từng loại đến thời điểm báo cáo. Tổng kinh phí (Báo cáo theo biểu số 5b).

          - Công tác quản lý tiền ăn, tiền nhà ở, đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

          - Công tác quản lý tiền ăn, kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh, tiền nhà ở, hỗ trợ gạo, đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị theo Nghị định số 116/016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

          - Công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ ưu đãi học bổng, khen thưởng, trang cấp hiện vật, học phậm, sách giáo khoa, bảo vệ sức khoẻ, hoạt động thể thao ... theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Liên Bộ Tài chính, Bồ Giáo dục và Đào tạo.

          4. Phòng Nội vụ

          - Tình hình triển khai thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở năm 2016.

          + Việc xây dựng kế hoạch, nội dung, phê duyệt tổ chức các lớp tập huấn từ cấp xã đến cấp huyện.

          + Việc giao dự toán kinh phí, kết quả thực hiện giải ngân.

          + Kết quả thực hiện các nội dung dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở (Nêu tổng số lơp và số lượt người được tập huấn).

          - Thực hiện quy trình tuyển sinh: Đề xuất chỉ tiêu tuyển theo ngành nghề, trình độ năm 2015-2016; kết quả tuyển chọn hàng năm. Số đối tượng được cử tuyển (theo năm học 2014). Kết quả thực hiện chế độ tuyển dụng, phân công công tác cho người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp, số người đã được phân công công tác. Báo cáo theo biểu số 6a.

          - Công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng theo Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 111/9/2014 giữa Bộ Nội vụ, Uỷ ban dân tộc. Số lượng biên chế dự phòng làm cơ sở tuyển dụng, bố trí vào công chức, viênc hức là người dân tộc thiểu số học theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp ra trường.

          5. UBND các xã

          - Tình hình, kết quả sử dụng kinh phí hàng năm (từ 2011-2015) thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình; tổng số dự toán được phê duyệt, giá trị khối lượng hoàn thành, giá trị thanh toán kinh phí thuộc nguồn vốn duy tu bảo dưỡng Chương trình 135.

          - Tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/20113 của Thủ tướng Chính phủ.

          - Tình hình, kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn từ năm 2015-2016 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

          - Tình hình, kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2015-2016 theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

          - Các hồ sơ, chứng từ liên quan các nguồn vốn Chương trình 135 do UBND xã làm chủ đầu tư.

(Các biểu được gửi kèm theo qua Eofice)

          Yêu cầu các cơ quan, UBND các xã khẩn trương rà soát, báo cáo theo các nội dung trên. Thời gian báo cáo kết quả các nội dung trên gửi về UBND huyện (qua phòng Dân tộc) trước ngày 10/01/2017, để tổng hợp, tham mưu xây dựng báo cáo  cho UBND huyện về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Đình Lập để làm việc với Đoàn thanh tra Uỷ ban Dân tộc ngày 12/01/2017 theo kế hoạch./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,774,641

  IP của bạn: 54.81.238.157

  Thời gian: 2018-03-19 00:36:14

  Chi tiết:

   Hôm nay: 45

   Tuần này: 36245

   Tháng này: 104857

   Năm nay: 427432

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn