Các sở, ngành, huyện, TP

Kế Hoạch Công khai Bản kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 (01/KH-UBND ngày 05/01/2016)

Thứ Sáu, 01/06/2017 - 03:04

KẾ HOẠCH

Công khai Bản kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng ngày 23/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

Thực hiện Công văn số 413/TTr-PCTN ngày 20/10/2016 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2016;

Thực hiện Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Đình Lập về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016;

Để thực hiện việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 đảm bảo đúng quy định, UBND huyện Đình Lập xây dựng kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập và minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập là để cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, tổ chức, đơn vị biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

2. Yêu cầu

Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người phải kê khai; thực hiện thủ tục tiếp nhận, quản lý, sử dụng, lưu trữ Bản kê khai và chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC CÔNG KHAI

1. Nội dung công khai

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công khai toàn bộ nội dung Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 (bản sao) của người có nghĩa vụ kê khai tại đơn vị mình để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị biết (các đơn vị đến nhận bản sao Bản kê khai tài sản, thu nhập tại Phòng Nội vụ trước ngày 26/01/2017. Riêng các đơn vị trường học đến nhận Bản kê khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo).

2. Thời gian công khai

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản từ ngày 01/02/2017 đến hết ngày 01/3/2017.                         

3. Hình thức công khai

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định lựa chọn hình thức, phạm vi công khai Bản kê khai phù hợp với điều kiện, đặc điểm về tổ chức, hoạt động, quy mô của cơ quan, tổ chức, đơn vị bằng một trong hai hình thức sau: Niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc công bố tại cuộc họp.

a) Công khai bằng hình thức niêm yết

Địa điểm niêm yết phải đảm bảo an toàn, không làm mất, rách, nát và đủ điều kiện để mọi người trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể xem các Bản kê khai.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy mô nhỏ, trụ sở làm việc tập trung thì niêm yết tại trụ sở làm việc. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc thì niêm yết tại nơi làm việc của từng đơn vị trực thuộc. Tại mỗi địa điểm niêm yết phải có bản danh sách những Người có nghĩa vụ kê khai và Bản kê khai tương ứng.

Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai (bản sao) được niêm yết trong thời gian tối thiểu 30 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu niêm yết. Việc niêm yết Bản kê khai phải lập thành biên bản để ghi nhận địa điểm niêm yết, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc niêm yết và các phản ánh liên quan đến nội dung Bản kê khai (nếu có). Việc lập biên bản phải có sự tham gia của đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong quá trình niêm yết, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức về nội dung kê khai của người có nghĩa vụ kê khai từ khi bắt đầu đến khi kết thúc việc niêm yết; có phương án bảo quản, thay thế trong trường hợp Bản kê khai bị rách rời, không rõ nét chữ.

b) Công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp

- Xác định danh sách người kê khai tương ứng trong phạm vi công khai, cụ thể:

+ Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã, Ủy viên thường trực HĐND, Trưởng các Ban của HĐND, các thành viên khác của UBND cấp huyện, cấp xã công khai trước đối tượng ghi phiếu tín nhiệm hàng năm, gồm lãnh đạo UBND, HĐND cấp huyện, cấp xã, đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, trưởng phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã;

+ Đối với Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm hằng năm theo quy định thì trong Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cần được thông qua những nội dung chính liên quan đến tài sản, thu nhập của người đó;

+ Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc diện quy định trên thì công khai trước toàn thể công chức, viên chức thuộc phòng, ban, đơn vị tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị.

- Việc công khai tại cuộc họp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Cuộc họp công khai Bản kê khai phải đảm bảo đủ thời lượng, số lượng người dự cuộc họp tối thiểu 70% số người thuộc phạm vi phải triệu tập;

+ Người được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc họp có thể phân công một người đọc các Bản kê khai hoặc từng người đọc Bản kê khai của mình, phải ghi biên bản cuộc họp với sự tham gia của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị; biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về nội dung Bản kê khai (nếu có);

         + Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện công khai tại cuộc họp; trường hợp phát hiện đơn vị được giao tổ chức cuộc họp không đáp ứng yêu cầu thì yêu cầu họp lại và kiểm điểm trách nhiệm người được giao tổ chức cuộc họp.

III. VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, gồm các nội dung sau:

 - Tình hình chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện quy định về minh bạch tài sản, thu nhập;

- Kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập gồm các nội dung: Kết quả kê khai; kết quả công khai; kết quả thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập; kết quả xử lý kỷ luật trong xác minh tài sản, thu nhập;

- Đánh giá chung: Các mặt thuận lợi, khó khăn khi triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị; các ý kiến góp ý, đề xuất khắc phục.

(Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập thực hiện theo mẫu gửi kèm Kế hoạch này)

2. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm quản lý Bản kê khai đối với người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc diện quản lý của mình.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện công khai về minh bạch tài sản, thu nhập; người làm sai lệch nội dung, làm mất mát, hư hỏng hoặc làm lộ bí mật nội dung, cung cấp cho người không có thẩm quyền biết khai thác, sử dụng Bản kê khai tài sản, thu nhập hoặc lợi dụng việc khai thác, sử dụng Bản kê khai tài sản, thu nhập để gây mất đoàn kết nội bộ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý theo quy định của Pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo kế hoạch; báo cáo kết quả công khai, minh bạch tài sản, thu nhập về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) chậm nhất vào ngày 09/3/2017 (gồm Báo cáo; Biên bản công khai, minh bạch tài sản, thu nhập).

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai Kế hoạch công khai Bản kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập đến các đơn vị trường thuộc thẩm quyền quản lý; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trường học triển khai thực hiện kế hoạch công khai và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Phòng Nội vụ đúng thời gian quy định.

3. Phòng Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung và thời gian quy định. Tổng hợp kết quả kê khai, kết quả xác minh (trong trường hợp phải xác minh tài sản thu nhập), kết luận và công khai kết luận đối với người có nghĩa vụ kê khai; tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch với Thanh tra huyện trước ngày 16/3/2017.

4. Thanh tra huyện có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, xác minh, tổng hợp kết quả công khai và kết quả minh bạch tài sản, thu nhập theo thẩm quyền trong phạm vi quản lý của huyện, báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Thanh tra tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch công khai Bản kê khai và minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016 của UBND huyện Đình Lập./.

Bản đồ huyện đình lập

LIÊN KẾT WEBSITES

 

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 1,803,928

  IP của bạn: 107.22.2.109

  Thời gian: 2018-03-24 13:28:04

  Chi tiết:

   Hôm nay: 408

   Tuần này: 32005

   Tháng này: 134237

   Năm nay: 456812

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÌNH LẬP

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Khu 3. TT. Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.846.214; Fax: (0205) 3.846.371 ; Email: ubnddinhlap@langson.gov.vn