Quyết định Về việc thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Sô 16/QĐ-SCT ngày 09/11/2018)

Thứ Ba, 01/09/2018 - 15:13

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 

    Số:  16/QĐ- SCT

 

            Lạng Sơn, ngày 09 tháng 01  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

          Căn cứ Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

          Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý công nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Thu hồi Giấy phép sản suất rượu số 237/GP-SCT ngày 20/12/2013 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã cấp cho Công ty TNHH MTV Huy Trường LS để sản xuất các loại sản phẩm rượu trắng.

Lý do: Theo quy định tại Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 105/2017/NĐ- CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Công ty TNHH MTV Huy Trường LS không còn đáp ứng đủ các điều kiện quy định, không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục.

Điều 2. Công ty TNHH MTV Huy Trường LS có trách nhiệm chấm dứt toàn bộ các hoạt động liên quan đến sản xuất rượu theo Giấy phép số 237/GP-SCT ngày 20/12/2013; nộp lại bản gốc và toàn bộ bản sao Giấy phép hiện có về Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi.

Quyết định này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh văn Phòng Sở Công Thương, Trưởng Phòng Quản lý công nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Huy Trường LS, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

  Nơi nhận:                                                                                  

- Như điều 3;

- Bộ Công Thương;  

- Lãnh đạo Sở;                      

- Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn;

- Phòng Kinh tế thành phố Lạng Sơn;

- Chi cục Quản lý thị trường;

- Thanh tra Sở; 

- VP Sở (Trang TTĐT Sở Công Thương);

- Lưu VT, QLCN.                             

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang

 

 

Đính kèmDung lượng
So 16-QĐ-SCT.signed.pdf530.03 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn