Tổng hợp danh sách và hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tại Sở Công Thương năm 2017

Thứ Ba, 09/05/2017 - 01:28

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1072/SCT-VP

V/v tổng hợp danh sách và hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017

Lạng Sơn, ngày  05 tháng 9 năm 2017

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

 

 

Căn căn Thông báo số 288/TB-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức năm 2017 và văn bản số 736/SNV-CCVC ngày 27/7/2017 của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017. Sở Công Thương tổng hợp và báo cáo như sau:

1. Sở Công Thương đã tiến hành niêm yết công khai nhu cầu tuyển dụng, thông báo tuyển dụng công chức của UBND tỉnh, ra thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, đồng thời tiếp nhận hồ sơ theo đúng trình tự, quy định.

2. Tính đến hết ngày 01/9/2017, Sở Công Thương đã tiếp nhận được 07 hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm: Quản lý Xuất nhập khẩu – Hợp tác quốc tế, nhóm chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế của phòng Quản lý Xuất nhập khẩu thuộc Sở Công Thương, trong đó có 01 hồ sơ trình độ Thạc sĩ tại nước ngoài,  01 hồ sơ trình độ Đại học tại nước ngoài và 05 hồ sơ trình độ Đại học ở trong nước.

 (Có hồ sơ, danh sách các thí sinh và Biên bản  xác nhận số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức gửi kèm).

Sở Công Thương báo cáo để Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp danh sách trình Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh./.

 

 

 

  Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Văn phòng Sở;

- Lưu: VT, VP(HKD).

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Thuỷ

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn