Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Công Thương

Thứ Sáu, 12/16/2016 - 08:11

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯ­ƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 286/QĐ-SCT

 

  Lạng Sơn, ngày 16 tháng  12  năm 2016

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng

viên chức năm 2016 của Sở Công Thương

  

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LẠNG SƠN

 

       Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

       Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

       Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

       Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

       Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016;

        Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

        Điều 1. Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Công Thương đối với 02 thí sinh (có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo).

        Điều 2. Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016 có trách nhiệm niêm yết danh sách kết quả trúng tuyển tại Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Gửi Thông báo kết quả trúng tuyển đến thí sinh.

         Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

  Nơi nhận:                                                    

- Sở Nội vụ (B/c);

- Như Điều 3 (T/h);

- Lãnh đạo Sở;

- Thành viên HĐXTVC;

- Văn phòng Sở (để niêm yết);

- Trung tâm KC&TVPTCN (để niêm yết);

- Wedsite Sở Công Thương;

- Lưu: VT, HĐXT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Thuỷ

 

 

 

Đính kèmDung lượng
Ket qua trung tuyen vien chuc 2016 (kem QĐ).xls28.5 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn