Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Sở Công Thương

Thứ Tư, 11/30/2016 - 07:52

 

SỞ CÔNG THƯ­ƠNG LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

VIÊN CHỨC NĂM 2016

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70/TB-HĐXTVC

 

  Lạng Sơn, ngày 30 tháng  11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 của Sở Công Thương

  

      Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

      Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016;

      Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 12/8/2016 của Sở Công Thương về tuyển dụng viên chức năm 2016; Quyết định số 205/QĐ-SCT ngày 28/9/2016 của Sở Công Thương về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016;

 

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016

của Sở Công Thương thông báo:

 

       Kết quả xét tuyển viên chức năm 2016 (có danh sách kèm theo).

      Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, thí sinh có thắc mắc, kiến nghị về kết quả xét tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo đến Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016 của Sở Công Thương xem xét.

      Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016 không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian quy định nêu trên (tính theo ngày đơn đề nghị phúc khảo đến tại Bộ phận Văn thư của Sở Công Thương) và các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, Telex.

      Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016 của Sở Công Thương thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                          

- Thí sinh dự tuyển;

- Sở Nội vụ (B/c);

- Lãnh đạo Sở Công Thương;

- Các thành viên HĐXTVC;

- Văn phòng Sở (để niêm yết);

- Trung tâm KC&TVPTCN;

- Wedsite Sở Công Thương;

- Lưu: VT, HĐXT.

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VC

CHỦ TỊCH

 

 

                          

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Vũ Hồng Thủy

 

Đính kèmDung lượng
KQ xet tuyen vien chuc 2016 (kem TB).xls30 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn