Thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2016 của Sở Công Thương

Thứ Sáu, 11/18/2016 - 03:43

 

SỞ CÔNG THƯ­ƠNG LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

VIÊN CHỨC NĂM 2016

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64/TB-HĐXTVC

 

  Lạng Sơn, ngày 18 tháng  11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh tham dự

xét tuyển viên chức năm 2016 của Sở Công Thương

  

       Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

      Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016;

      Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 12/8/2016 của Sở Công Thương về tuyển dụng viên chức năm 2016; Quyết định số 205/QĐ-SCT ngày 28/9/2016 của Sở Công Thương về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016;

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016

của Sở Công Thương thông báo:

       1. Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2016 (có danh sách kèm theo).

       2. Các thí sinh tiến hành nộp bản sao có chứng thực bảng kết quả học tập, điểm tốt nghiệp và xuất trình bản gốc để đối chiếu; Đồng thời nhận lại bản gốc văn bằng chuyên môn nghiệp vụ.

       - Thời gian: Từ ngày 18/11/2016 đến ngày 22/11/2016 (trong giờ hành chính).

       - Địa điểm: Văn phòng Sở Công Thương, Số 9A, Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn.

    Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016 của Sở Công Thương thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                          

- Thí sinh kiểm tra, sát hạch;

- Sở Nội vụ (B/c);

- Lãnh đạo Sở Công Thương;

- Các thành viên HĐXTVC;

- Văn phòng Sở (để niêm yết);

- Trung tâm KC&TVPTCN;

- Wedsite Sở Công Thương;

- Lưu: VT, HĐXT.

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VC

CHỦ TỊCH

 

 

                          

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Vũ Hồng Thủy

 

 

Đính kèmDung lượng
Diem phong van thi sinh xet tuyen vien chuc 17-11-2016 (kem TB).xls30.5 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn