Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ các đơn vi trực thuộc Sở Công Thương

 

BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRƯC THUỘC

 

 

A – Chi cục Quản lý thị trường:

1. Ông: Ông: Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc - Chi cục trưởng Chi cục QLTT

     DĐ: 0989.132.888               Email: nvtruong@langson.gov.vn

2. Ông: Hoàng Văn Sơn – Phó Chi cục Trưởng Chi cục QLTT

     ĐTCQ: 025.3873.646           ĐTNR: 025.3874.890

     DĐ: 0979.875.159                Email: hvson@langson.gov.vn

3. Ông: Trần Mạnh Hùng – Phó Chi cục Trưởng Chi cục QLTT  

     DĐ: 0913.278.433                Email: tmhung@langson.gov.vn

4. Ông: Đặng Văn Ngọc - Phó Chi Cục trưởng Chi cục QLTT

DĐ:                                    Email:

 

 B – Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến Thương mại:

1. Ông: Bùi Văn Phấn – Quyền Giám đốc

ĐTCQ: 025.3711.388           ĐTNR: 025.3876.634  

     DĐ: 0988.569.999                Email: bvphan@langson.gov.vn 

2. Ông: Trần Anh Thuần – Phó Giám đốc

     ĐTCQ: 025.3898.955           ĐTNR:

     DĐ:0948.673.100                 Email: tathuan@langsom.gov.vn

3. Ông: Đặng Tuấn Hưng – Phó Giám đốc

    ĐTCQ: 025.3898.155            ĐTNR:

    DĐ: 0913.182.756                Email: dthung@langson.gov.vn

 

     

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn