Bộ máy tổ chức sở Công Thương

BỘ MÁY TỔ CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG

...................***..................

  

 Sở Công thương Lạng Sơn được thành lập ngày 01/4/2008, trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch Lạng Sơn theo quyết định số: 473/QĐ-UBND ngày17/3/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

A - Lãnh đạo Sở:

1. Ông: Vũ Hồng Thủy - Giám đốc   

    ĐTCQ: 0205.3870.829                   ĐTNR: 0205.3872.477

    DĐ: 0913.277.635               Email: vhthuy@langson.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Quốc Hải - Phó Giám đốc

    ĐTCQ: 0205.3877.650           ĐTNR: 0205.3710.917

    DĐ: 0913.278.978               Email: nqhai@langson.gov.vn

3. Ông Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc - Chi Cục Trưởng Chi Cục Quản lý Thị trường

  DĐ

4. Ông: Đinh Kỳ Giang - Phó Giám đốc

    ĐTCQ: 0205.3871.012           ĐTNR: 0205.3820.235

    DĐ: 0918.578.199               Email: dkgiang@langon.gov.vn

 B - Văn phòng:

1. Ông: Hoàng Khánh Duy - Chánh văn phòng

     ĐTCQ: 0205.2240.983           ĐTNR: 0205.3891.158

     DĐ:0983.069.198                 Email: hkduy@langsom.gov.vn

2. Ông: Lã Đức Đoàn – Phó Chánh văn phòng (Đang đi học CCLL Chính trị tại Hà Nội từ 11/8/2017)

    ĐTCQ: 0205.3871.304            ĐTNR: 0205.3813.626

    DĐ: 01689.988.228               Email: lddoan@langson.gov.vn

  4. Ông: Nguyễn Quang Thọ - Phó Chánh Văn phòng

ĐTCQ: 02053.871.304 

DĐ: 0912.245.395                  Email: nqtho@langson.gov.vn

 

C. Các Phòng chuyên môn:

I. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp:

1. Ông: Phạm Thị Mỹ Hương - Trưởng phòng

   ĐTCQ: 0205.3871.454            ĐTNR:      

   DĐ: 0915.537.435                 Email: pmhuong@langson.gov.vn

2. Bà: Hà Thị Loan - Phó trưởng phòng.

     ĐTCQ: 0205.2241.799           ĐTNR: 0205.3873627

   DĐ:0977.005.573                   Email: loanht@langson.gov.vn

II. Phòng Quản lý Công nghiệp:

1. Bà: Trịnh Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng phụ trách

   ĐTCQ:                         ĐTNR: 0205.3241.972 

DĐ: 0946.379.514                  Email: ttthien@langson.gov.vn

   ĐTCQ: 0205.3719.601             ĐTNR:   

   DĐ: 0918.578.199                  Email: dkgiang@langson.gov.vn 

2. Ông: Nguyễn Minh Tiến – Phó trưởng phòng

    ĐTCQ: 0205.3871.492            ĐTNR:  

    DĐ: 0912.426.777                 Email: nmtien@langson.gov.vn        

III. Phòng Quản lý Thương mại:

1. Ông: Lê Xuân Lô - Trưởng phòng

   ĐTCQ: 0205.3719.601             ĐTNR: 

   DĐ: 0912.190.027                 Email: lxlo@langson.gov.vn     

2. Bà: Nông Kim Thanh - Phó trưởng phòng

ĐTCQ: 0205.3985.479             ĐTNR: 0205. 3876924 

DĐ: 01646.058.588                Email: ntkthanh@langson.gov.vn                  

IV- Phòng Quản lý Năng lượng:

1. Ông: Trần Hùng Cường – Trưởng phòng

 ĐTCQ: 0205.3871743              ĐTNR: 0205.3871.139

   DĐ: 0912.302.262                  Email: thcuong@langsom.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Hải Nam - Phó Trưởng phòng

 ĐTCQ: 0205.3871743              ĐTNR: 

   DĐ: 0912.203.310                  Email: nhnam@langsom.gov.vn

 V. Phòng Kỹ thuật - An toàn - Môi trường:

1. Ông: Hoàng Cao Thượng - Phó Trưởng phòng phụ trách

DĐ: 0919.210883          Email: hcthuong@langson.gov.vn

2. Ông: Nông Trọng Dương - Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 0205.3871492            ĐTNR:

DĐ: 0915984386            Email: ntduong-03@langson.gov.vn

VI. Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu:

1. Ông: Liễu Anh Minh - Trưởng phòng

    ĐTCQ: 0205.3875.493            ĐTNR:  

    DĐ: 0982.938.398                 Email: laminh@langson.gov.vn

2. Ông: Trần Văn Tùng – Phó trưởng phòng

    ĐTCQ: 0205.3875.493            ĐTNR:  

    DĐ: 0913.590.395                 Email: tvtung@langson.gov.vn

VII. Thanh tra Sở:

1. Bà: Triệu Kim Chi  - Chánh thanh tra 

     ĐTCQ: 0205.3874.248           ĐTNR: 0205.3870.494 

     DĐ:0913.298.269                 Email: tkchi@langson.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn