Quy đinh thủ tục cấp phép C/O - FORM E

Thứ Bảy, 09/01/2007 - 06:53
QUY ĐỊNH VỀ CẤP C/O FORM E
(Theo Quyết định số 12/2007/BTM ngày 31/5/2007
của Bộ Thương mại - nay là Bộ Công thương)
       I- Hồ sơ thương nhân gồm có ( Theo điều 5 )
            I - Người đề nghị cấp C/O chỉ được xem xét cấp C/O Mẫu E tại nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký Hồ sơ thương nhân. Hồ sơ đăng ký hồ sơ thương nhân bao gồm:
            a) Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu E và con dấu của thương nhân (theo mẫu);
            b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính);
            c) Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính);
            d) Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân (theo mẫu).

            II. Hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu E gồm có ( Theo điều 6):

a) Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu E đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (theo mẫu);
            b) Bộ C/O Mẫu E đã được khai hoàn chỉnh gồm một (01) bản chính và ba (03) bản sao;
            c) Tờ khai hải quan đã làm thủ tục hải quan;
            d) Hoá đơn thương mại;
            đ) Vận tải đơn (trong trường hợp hàng hoá chuyên chở băng đường biển).
    III. Thời hạn cấp C/O mẫu E ( Theo điều 8 )
            1. Thời hạn cấp C/O Mẫu E không quá ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
            2. Trong trường hợp cần thiết, Tổ chức cấp C/O cũng có thể tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất nếu thấy rằng việc kiểm tra trên hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp C/O Mẫu E hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các C/O Mẫu E đã cấp trước đó. Kết quả kiểm tra này phải được ghi biên bản. Biên bản phải được cán bộ kiểm tra, người đề nghị cấp C/O ký. Trong trường hợp người đề nghị cấp C/O không ký vào biên bản, cán bộ kiểm tra sẽ ký xác nhận sau khi nêu rõ lý do. Thời hạn cấp C/O Mẫu E đối với trường hợp này không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày người đề nghị cấp nộp hồ sơ đầy đủ.
            3. Trong mọi trường hợp, thời hạn xác minh không được làm cản trở việc giao hàng hoặc thanh toán của người xuất khẩu, trừ khi ảnh hưởng này do lỗi của người xuất khẩu 
     IV. Lệ phí: 
            Theo Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/7/2008 về quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O):
            1. Doanh nghiệp phải nộp lệ phí: 30.000 đ/bộ  khi đến đề nghị C/O mẫu E.
            2. Doanh nghiệp chỉ phải thanh toán: 20.000đ/bộ mẫu C/O mẫu E nếu có nhu cầu mua tại phòng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG - TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 9A Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.240 983; Fax: (025) 3.871 811 ; Email: congthuong@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn