Các sở, ngành, huyện, TP

Phòng ban, đơn vị trực thuộc

Thứ Sáu, 30/12/2016 - 14:55

                                          CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN

 

1.Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Chánh Văn phòng

Vi Công Hậu

 

Điện thoại cố định

 

0253. 820. 103

 

 

 

 

Phó chánh văn phòng

Hoàng Nghĩa Thực

 

Điện thoại cố định

 

0253.723.888

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng

Hoàng Văn Tầm

 

Điện thoại cố định

 

0253.820.236

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở huyện; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

 

2. Phòng Nội vụ

 

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Trưởng phòng

Phan Thị Phương

 

Điện thoại cố định

 

0253. 822. 968

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Hoàng Xuân Hòa

 

Điện thoại cố định

 

0253. 822. 967

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

 

3. Phòng Tư pháp

 

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Trưởng phòng

Hà Văn Kim

 

Điện thoại cố định

 

0253. 820. 329

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Hoàng Thị Minh Hồng

 

Điện thoại cố định

 

0253. 820. 329

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Trưởng phòng

Linh Văn Phúc

 

Điện thoại cố định

 

0253 820. 206

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Vi Thiện Việt

 

Điện thoại cố định

 

0253 820.239

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Trưởng phòng

Lê Minh Hải

 

Điện thoại cố định

 

0253. 820. 319

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Hoàng Đình Hiệp

 

Điện thoại cố định

 

0253.821.373

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Lê Anh Tùng

 

Điện thoại cố định

 

0253.821.373

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường, biến đổi khí hậu

 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

Địa chỉ:  Số 12, Đường Trần Lựu, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 

Trưởng phòng

Ngô Quang Trung

 

Điện thoại cố định

 

0253.820.172

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Bùi Đình Thi

 

Điện thoại cố định

 

0253.720.567

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Hoàng Lê Phương

 

Điện thoại cố định

 

0253.820.263

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

 

7. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

Địa chỉ: Số 18, Phố Thân Cảnh Phúc, khu Thống Nhất 1, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 

Trưởng phòng

 

Lương Văn Vịnh

 

 

Điện thoại cố định

 

0253.501.331

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Đoàn Thu Trà

 

Điện thoại cố định

 

0253.820.320

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Nông Văn Tài

 

Điện thoại cố định

 

0253.820.320

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Khu Thống Nhất I, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 

Trưởng phòng

Ngô Thị Bình Yên

 

Điện thoại cố định

 

0253 820. 256

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Lê Thị Thanh Hà

 

Điện thoại cố định

 

0253 820. 256

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Vương Văn Sơn

 

Điện thoại cố định

 

0253 820. 256

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Địa chỉ: Số 22, Phố Thân Cảnh Phúc, khu Thống Nhất 1, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 

Trưởng phòng

Đinh Thị Thao

 

Điện thoại cố định

 

0253.820.439

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Vi Thị Thu Hường

 

Điện thoại cố định

 

0253.820.162

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

 

10. Phòng Y Tế

 

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Phụ trách phòng

Phùng Thị Thu

 

Điện thoại cố định

 

0253.821.728

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 

11. Thanh tra huyện

 

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Chánh Thanh tra

Hoàng Văn Éng

 

Điện thoại cố định

 

0253. 722. 333

 

 

 

 

Phó Chánh Thanh tra

Hoàng Thu Hường

 

Điện thoại cố định

 

0253. 820. 454

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

12. Phòng Nông nghiệp và phát trển nông thôn

 

Địa chỉ: Số 02 - Đường Khu Ga, Khu Ga Bắc, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 

Trưởng phòng

Lương Thành Chung

 

Điện thoại cố định

 

0253 821. 725

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Đặng Văn Hiếu

 

Điện thoại cố định

 

0253 821. 725

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

 

13. Phòng Dân tộc

 

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Trưởng phòng

Lô Văn Thiện

 

Điện thoại cố định

 

0253 821. 725

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng

Hoàng Xuân Cương

 

Điện thoại cố định

 

0253 821. 725

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

 

                                       CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC HUYỆN

                                           VÀ TỔ CHỨC HỘI ĐƯỢC GIAO BIÊN CHẾ

 

 

 

1.   Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chi Lăng

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

 Giám đốc

Vi Văn Đạt

Điện thoại cố định

    0253.533.222

 

 

 

 

 

 

Phó giám đốc

 

Lê Thị Phương

Điện thoại cố định

   0253.533.222

Chức năng, nhiệm vụ được giao:

             Ban Quản lý dự án huyện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư các dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng quyết định đầu tư; trực tiếp quản lý đối với những dự án do Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng làm chủ đầu tư và các dự án do người quyết định đầu tư giao; trường hợp cần thiết được người quyết định đầu tư giao thì trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành; được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện.

          Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Quy định tại Điều 68 về quyền, nghĩa vụ của Chủ đầu tư; Điều 69 về quyền nghĩa vụ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điều 70 về quyền, nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn (khi thực hiện tư vấn quản lý dự án) của Luật Xây dựng năm 2014.

          Bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị quản lý vận hành, khai thác sử  dụng; trường hợp được người quyết định đầu tư giao thì trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình.

2 . Trung tâm Văn hóa – Thể thao

Địa chỉ: Đường Lê Lợi- Khu Hòa Bình I, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Giám đốc

Nguyễn Chiến Thắng

Điện thoại cố định

0253.722.057

 

 

Phó Giám đốc

Hoàng Thị Quế

Điện thoại cố định

0253.722.057

 

 

Chức năng

- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của huyện;

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

3.. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

Địa chỉ:Đường Lê Lợi- Khu Hòa Bình II, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Giám đốc

Nguyễn Văn Thạo

Điện thoại cố định

0253.820.503

 

 

Phó Giám đốc

Bùi Bích An

Điện thoại cố định

0253.820.503

 

 

Phó Giám đốc

Hoàng Ngọc Biên

Điện thoại cố định

0253.822.905

 

 

Chức năng nhiệm vụ

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chi Lăng là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng có chức năng: Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng; đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo và quản lý nhà nước về đào tạo nghề nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất

Địa chỉ: Số 23 Đường Cai Kinh, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Giám đốc

Nguyễn Xuân Thắng

Điện thoại cố định

0253.822.368

 

 

Phó Giám đốc

Đặng Hữu Hải

Điện thoại cố định

0253.822.368

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm quỹ đất tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 

5. Đài Truyền thanh – Truyền hình

Địa chỉ: Số 02,  Đường Khu Ga , Khu Ga Bắc, TT Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Trưởng đài

Lô Duy Cường

Điện thoại cố định

0253.820.308

 

 

Phó trưởng đài

Cáp Trọng Lương

Điện thoại cố định

0253.820.308

 

 

Chức năng nhiệm vụ

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện để quản lý và phát triển sự nghiệp phát thanh – truyền hình trên địa bàn huyện.

 

 

 

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 420,042

  IP của bạn: 54.81.238.157

  Thời gian: 2018-03-17 21:43:21

  Chi tiết:

   Hôm nay: 561

   Tuần này: 10461

   Tháng này: 22869

   Năm nay: 78096

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn