Các sở, ngành, huyện, TP

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (23/TB-UBND, ngày 26 tháng 01 năm 2018)

Thứ Sáu, 26/01/2018 - 10:20

Căn cứ Điều 48 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Quyết định số 2635/QĐ-UBND  ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 48/TTr-TNMT ngày 26/01/2018,

UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau:

1. Công bố công khai:

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

2. Triển khai thực hiện

2.1. Thành phần hồ sơ công bố công khai

- Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Lạng Sơn và các bảng biểu ban hành kèm theo Quyết định;

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp và các bảng biểu ban hành kèm theo Báo cáo thuyết minh;

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất.

2.2. Thời điểm, thời hạn công bố công khai

- Thời điểm: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định phê duyệt.

- Thời hạn: Việc công khai thực hiện trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất.

2.3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức

2.3.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Thực hiện công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của huyện.

2.3.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện công bố công khai tại trụ sở UBND huyện.

2.3.3. UBND các xã, thị trấn

Thực hiện công bố công khai các nội dung trong kế hoạch sử dụng đất có liên quan thuộc địa giới hành chính xã, thị trấn tại trụ sở UBND xã, thị trấn.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Chi Lăng tại địa chỉ website http://www.langson.gov.vn/chilang/.

Trên đây là nội dung UBND huyện Chi Lăng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan biết để thực hiện./.

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 388,549

  IP của bạn: 54.167.75.28

  Thời gian: 2018-02-21 10:11:53

  Chi tiết:

   Hôm nay: 252

   Tuần này: 5182

   Tháng này: 20317

   Năm nay: 46421

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn