Các sở, ngành, huyện, TP

Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp với Ban giám hiệu các trường học đã đạt chuẩn Quốc gia và các trường học trong kế hoạch xây dựng đạt chuẩn Quốc gia

Thứ Sáu, 26/01/2018 - 14:20

Ngày 13/01/2018, đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Phòng GDĐT, đại diện phụ trách chuyên môn 03 cấp học, cán bộ tổ chức, cán bộ kiểm tra - thi đua của Phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu của 21 trường học đã đạt chuẩn Quốc gia tính đến năm 2017 và Ban giám hiệu các trường trong kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018-2020.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá sơ bộ tình hình trường chuẩn, công tác xây dựng mới, công nhận lại, tiếp thu các kiến nghị, công tác duy trì trường chuẩn và ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp. Đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. Duy trì trường học đạt chuẩn Quốc gia và nâng cấp độ đạt chuẩn của các trường cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên rà soát tất cả các tiêu chí trong 5 tiêu chuẩn của trường học đạt chuẩn Quốc gia, kịp thời khắc phục những hạn chế tránh mất chuẩn.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại các đơn vị.

- Trách nhiệm của Hiệu trưởng phải quan tâm chăm lo đến công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên, nhân viên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm trong công việc, giám giao lưu cọ sát trong chuyên môn để nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được nâng cao, một phần quan trọng nhờ công tác tự học, tự được bồi dưỡng.

- Mạnh dạn áp dụng một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả các kỹ thuật dạy học, phương pháp dạy học tích cực gắn với ứng dụng CNTT.

- Đi đầu trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành; nghiêm túc trong giáo dục toàn diện học sinh trong đó coi trọng giáo dục các kỹ năng (kỹ năng hiểu biết pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng tự học và vận dụng kiến thức vào thực tiễn,…), giáo dục đạo đức, lối sống, ý chí, nghị lực vượt khó.

- Thường xuyên chỉnh trang cảnh quan khuôn viên; sắp xếp các trang thiết bị một cách ngăn nắp, khoa học đáp ứng tiêu chí trường học, công viên.

- Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh đi vào thực chất, khắc phục triệt để bệnh thành tích. Nâng cao chất lượng học sinh giỏi các cấp và phổ điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

- Nâng cấp và làm mới cơ sở vật chất của các nhà trường cần có lộ trình.

          - Đề nghị Trường Tiểu học 1 xã Vạn Linh và Trường Tiểu học xã Chi Lăng khẩn trương hoàn thành việc khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra để báo cáo đoàn kiểm tra của UBND tỉnh trước ngày 10/02/2018.

- Đối với 02 trường chưa thể trình công nhận lại được trong năm 2017: Tiểu học 1 TT Chi Lăng, Mầm non TT Chi Lăng, phải chủ động và tham mưu cho cấp trên để hoàn thiện hồ sơ công nhận lại trong năm 2018.

          - Năm 2018 sẽ xem xét đánh giá 2 trong 5 Trường đạt chuẩn (TH&THCS Mỏ Đá, Mầm non Sơn Ca, Tiểu học xã Bằng Mạc, Tiểu học xã Hòa Bình, Mầm non xã Hòa Bình) giao cho Hiệu trưởng các nhà trường chủ động tổ chức tự đánh giá các tiêu chuẩn và hoàn thiện hồ sơ, minh chứng, mời đoàn đánh giá cấp Huyện đến kiểm tra, tư vấn.

          - Năm 2018 tiến hành kiểm tra giữa chu kỳ đối với 4 Trường THCS: THCS xã Quang Lang, THCS xã Quan Sơn, THCS xã Chi Lăng, THCS xã Mai Sao.

2. Công tác tự kiểm tra hàng năm và kiểm tra giữa chu kỳ

- Đối với tất cả các trường hàng năm phải tiến hành tự rà soát các chỉ số, các tiêu chí, các tiêu chuẩn về trường chuẩn Quốc gia theo các thông tư (Mầm non theo Thông tư số 02, Tiểu học theo Thông tư số 59, THCS theo Thông tư số 47, kết hợp với Điều lệ trường học).

+ Quan tâm việc lưu trữ, xử lí minh chứng hàng năm theo từng Tiêu chuẩn (từng hộp).

+ Thống nhất các trường báo cáo bằng văn bản về công tác tự rà soát các chỉ số, các tiêu chí, các tiêu chuẩn về trường chuẩn Quốc gia theo các thông tư vào tháng 6 và tháng 7 hàng năm (Gửi về Phòng GD&ĐT qua hòm thư điện tử). Báo cáo chỉ nêu tóm lược về các chỉ số, các tiêu chí, các tiêu chuẩn đã đạt, nhưng phải trình bày rõ các chỉ số, các tiêu chí, các tiêu chuẩn chưa đạt, giải pháp phấn đấu để đạt được chỉ số, các tiêu chí, các tiêu chuẩn đó.

- Riêng đối với các Trường THCS đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, ngoài việc tự kiểm tra, rà soát hàng năm còn phải tự kiểm tra và trình Phòng GD&ĐT kiểm tra định kỳ (1lần/2,5 năm). Hồ sơ các trường trình Phòng GD&ĐT gồm: Tờ trình, báo cáo tự rà soát, biên bản tự kiểm tra.

- Kết quả tự kiểm tra, rà soát các tiêu chuẩn phải được đưa vào báo cáo, kế hoạch hàng năm học.

3. Những điều cần lưu ý:

Trong quá trình rà soát các chỉ số, tiêu chí, tiêu chuẩn bám sát theo các Thông tư quy định, các trường cần đặc biệt quan tâm và thực hiện đầy đủ một số nhiệm vụ sau và phải có hồ sơ lưu chuẩn, đầy đủ (vì các trường thường chủ quan và thiếu hồ sơ):

          - Đặc biệt quan tâm đến các chỉ số có quy định cụ thể về tỷ lệ phần trăm cần đạt được.

- Tổ chuyên môn: Hàng năm đề xuất được ít nhất hai chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy - học; Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên và của cả tổ chuyên môn; đạt các qui định về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo;

- Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường: Phải có hoạt động thường xuyên, thiết thực; Có hồ sơ lưu hàng năm đầy đủ (Quyết định thành lập, Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, có biên bản ghi chép các cuộc họp, biên bản làm việc,...)

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường: Phải có quy chế dân chủ của trường; các cuộc họp của trường và các tổ chuyên môn phải thể hiện trong biên bản đảm bảo các nội dung: việc triển khai văn bản, triển khai công việc, ý kiến trao đổi thảo luận theo nhiều nhiều hướng, nhiều đối tượng; phải có phần chốt, kết luận của chủ tọa cuộc họp hoặc nghị quyết cuộc họp.

- Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo.

- Thực hiện quy định công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, tự chủ tài chính, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo qui định hiện hành. Việc công khai phải lập sổ theo dõi, ghi chép lại thông tin các lần công khai.

- Trong trường hợp không đủ về cơ sở vật chất, thiếu phòng chức năng, bộ môn thì có thể bố trí gộp các phòng khác nhau trong một phòng (Chẳng hạn: Phòng truyền thống + Phòng Đoàn đội, Phòng học Ngoại ngữ + Tin học ...)

- Hàng năm, nhà trường phải chủ động trong công tác xã hội hóa giáo dục, mọi thu – chi phải thực hiện nghiêm túc, công khai minh bạch và có hồ sơ hợp lệ đầy đủ, sắp xếp theo quy định của tài chính, đảm bảo tính pháp lý.

- Cán bộ quản lý phải có trình độ lý luận chính trị từ Sơ cấp trở lên. Trường chủ động báo cáo nhu cầu học tập với Đảng ủy xã, thị trấn về nhu cầu học tập lớp Sơ cấp hoặc Trung cấp LLCT. Cán bộ quản lý phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục, có chứng chỉ tiếng Anh, tin học,...

- Việc đánh giá cuối năm (CCVC, chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên, Bồi dưỡng thường xuyên,...), hội giảng cấp trường và xét thi đua cần có sự phân hóa, không cào bằng, hiệu trưởng chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá và có đầy đủ minh chứng, căn cứ để quyết định xếp loại, đánh giá giáo viên, nhân viên.

- Đối với cơ sở vật chất hỏng, xuống cấp nhỏ, nhà trường chủ động sử dụng nguồn tiết kiệm chi thường xuyên khác và nguồn xã hội hóa để tự sửa chữa và tham mưu cho địa phương, đề xuất với phụ huynh phối hợp cùng khắc phục ngay.

- Trong quá trình rà soát hàng năm, nếu phát hiện các vướng mắc, khó khăn mà nhà trường và địa phương không thể tự giải quyết được thì phải báo cáo ngay về Phòng GD&ĐT.

- Các Trường Tiểu học, THCS phải lựa chọn, đăng ký và xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn: Có mô hình thực tế hoặc mô hình thu gọn, có Poster để mô tả và giới thiệu về mô hình thực tiễn trưng bày ở nơi mà khi mọi người vào trường đều dễ quan sát. Ngoài ra, các trường Tiểu học cũng phải lựa chọn, đăng ký và xây dựng, bồi đắp làm nổi bật giá trị cốt lõi của mỗi trường. Thường xuyên quan tâm đầu tư cảnh quan nhà trường, xây dựng hình ảnh trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

- Đối với các trường Tiểu học khi vận dụng Thông tư 59 để rà soát các tiêu chuẩn phải rà soát theo Mục 1 về Trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, sau đó rà soát tiếp theo Mục 2 về Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng: Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức định kì các hoạt động trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm với các trường bạn ít nhất 02 lần/năm học và có biên bản, báo cáo đánh giá cụ thể đối với mỗi hoạt động này.

4. Xác định trách nhiệm và nhiệm vụ tiếp theo

- Công tác xây dựng và duy trì chất lượng các trường chuẩn quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Phòng GDĐT và Hiệu trưởng các nhà trường.

- Công tác tham mưu của Hiệu trưởng về nhiệm vụ xây dựng và duy trì các cấp độ của trường chuẩn quốc gia cần chủ động, kịp thời, thường xuyên phối hợp với Phòng GDĐT, địa phương để giải quyết tốt những khó khăn vướng mắc.

- Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên ở các nhà trường cần phải đổi mới, nội dung bồi dưỡng cần thiết thực, phù hợp với nhu cầu và trình độ của mỗi giáo viên, kết quả đánh giá phải phản ánh đúng trình độ, năng lực của người tham gia bồi dưỡng, hiệu trưởng cần đánh giá được sự tiến bộ của giáo viên sau mỗi năm học.  

- Tăng cường công tác tự kiểm tra theo hướng mỗi cá nhân tự kiểm tra kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của mình, tự xây dựng kế hoạch, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng tạo mọi điều kiện để giáo viên được làm việc, nâng cao kiến thức, cọ sát chuyên môn và tự sửa chữa các yếu kém của bản thân mình.

- Công tác xã hội hóa phải đi vào thực chất và không mang tính hình thức trên tinh thần tự nguyện, là sự quan tâm chia sẻ của các tầng lớp xã hội, của phụ huynh học sinh cho các nhà trường.

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, đến năm 2020 toàn huyện có 26 trường chuẩn quốc gia. UBND huyện giao nhiệm vụ cho các nhà trường thường xuyên quan tâm xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các trường chuẩn quốc gia để hoàn thành chỉ tiêu trên; giao Phòng GDĐT theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận trên.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 388,370

  IP của bạn: 54.196.215.69

  Thời gian: 2018-02-21 03:54:48

  Chi tiết:

   Hôm nay: 73

   Tuần này: 5003

   Tháng này: 20138

   Năm nay: 46242

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn