Các sở, ngành, huyện, TP

Triển khai công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn huyện Chi Lăng

Thứ Sáu, 29/12/2017 - 10:12

ỦY BAN NHÂN DÂN

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHI LĂNG

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  248/KH-UBND

                

   Chi Lăng, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn huyện Chi Lăng

 

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Chi Lăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích 

Cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Huyện ủy, HĐND huyện bằng các hoạt động và chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của huyện để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tư pháp, công tác cải cách tư pháp năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Chi Lăng.

2. Yêu cầu

Việc triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, chương trình cải cách tư pháp năm 2018 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Bộ Tư pháp, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và nhiệm vụ chính trị của địa phương; các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018 được UBND huyện phê duyệt.

Phát huy tính chủ động, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018 để đạt được kết quả cao nhất.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 1. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

1.1. Công tác xây dựng VBQPPL

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành VBQPPL; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Thực hiện thẩm định đúng thời hạn, có chất lượng các dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND huyện.

- Các cơ quan chuyên môn chủ trì soạn thảo các dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND huyện cần thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành VBQPPL; nâng cao chất lượng và bảo đảm thời hạn trình ban hành VBQPPL.

- Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng VBQPPL cho cán bộ làm công tác xây dựng VBQPPL trên địa bàn huyện.

Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

1.2. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

- Thường xuyên tự kiểm tra đối với các VBQPPL do UBND huyện ban hành, phấn đấu kiểm tra đạt 95% trở lên các văn bản được ban hành trong năm; kiểm tra theo thẩm quyền đạt từ 95% trở lên các VBQPPL do HĐND, UBND các xã, thị trấn ban hành gửi đến, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp. Thực hiện rà soát VBQPPL do HĐND, UBND huyện ban hành để thi hành các Bộ luật, Luật, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia theo chỉ đạo của tỉnh; định kỳ công bố danh mục VBQPPL do HĐND, UBND huyện ban hành đã hết hiệu lực theo quy định.

- Thường xuyên thực hiện cập nhật VBQPPL của HĐND, UBND huyện ban hành lên Trang thông tin điện tử của huyện; tra cứu, sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

1.3. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

 Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện theo Kế hoạch của tỉnh. Tăng cường, đổi mới hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng các lĩnh vực pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, kinh doanh, thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động... cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch và các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện.

 2. Công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1. Quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  (XLVPHC)

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC năm 2018.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo quy định. Tập trung tổ chức thực hiện Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/7/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính cho các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp, các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và các lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Tổ chức kiểm tra để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc trong công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban tham mưu cho UBND huyện thực hiện.

3. Công tác hành chính tư pháp

- Tiếp tục thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2016-2024; Triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc” trên địa bàn huyện theo Kế hoạch của tỉnh, cập nhật thường xuyên, đầy đủ, chính xác thông tin vào cơ sở dữ liệu hộ tịch, phấn đấu 100% xã sử dụng được internet để cập nhật vào phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch.

- Giải quyết kịp thời các việc Hộ tịch có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi cho các xã, thị trấn.

- Tổ chức sơ kết thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác hộ tịch, chứng thực tại các xã, thị trấn.

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp sau khi được thông qua. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch thực hiện Đề án cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tích hợp với dịch vụ nhận hồ sơ, trả kết quả thông qua bưu chính trên địa bàn huyện; tổ chức tổng kết thực hiện Đề án theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

- Tổ chức thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn huyện.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện.

4. Công tác bổ trợ tư pháp

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 22/3/2013 của UBND tỉnh về chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2022; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 27/01/2016 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác TGPL năm 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện.

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); Hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn tiếp cận pháp luật; Hướng dẫn xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khu phố

5.1. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch PBGDPL năm 2018 và theo giai đoạn: Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Đề án đổi mới công tác PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Đề án PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017 - 2021; thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Kịp thời phổ biến các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới được thông qua trong năm 2017, 2018. Đổi mới hình thức, phương thức PBGDPL với phương châm hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt đối với các xã vùng 3 của huyện; gắn công tác PBGDPL với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

- Thực hiện có hiệu quả hoạt động PBGDPL thông qua các chuyên trang, chuyên mục được phát trên Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử huyện…Tăng cường thời lượng phát các tin bài, nghiên cứu, đổi mới về thực hiện chuyên mục PBGDPL.

- Tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo hướng dẫn của cấp trên; tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018; tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; kiểm tra công tác PBGDPL tại một số cơ quan, đơn vị.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

5.2. Công tác hòa giải ở cơ sở  

Tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 54-CTr/HU ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

- Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sau khi ban hành.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn, thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành đạt từ 80% trở lên. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải, cung cấp tài liệu về hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên cơ sở.

5.3. Xây dựng xã, thị trấn tiếp cận pháp luật

Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai, thực hiện quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

5.4. Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, khu phố

Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới”; Nghị quyết số 30-NQ/HU ngày 26/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày14/02/2017 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sau khi được ban hành.

Phòng Tư pháp và các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện thực hiện.

6. Kiểm tra công tác tư pháp

Giao cho Phòng Tư pháp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn huyện. Nội dung kiểm tra cần bám sát vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018 của UBND huyện đã đề ra.

7. Công tác tổ chức xây dựng ngành Tư pháp, thi đua khen thưởng 

- Giao cho Phòng Tư pháp tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ và Hướng dẫn số 03/HD-UBND ngày 22/8/2015 của UBND tỉnh.

- Bố trí cán bộ tham gia theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tư pháp năm 2018 để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp đạt chuẩn về trình độ theo Luật Hộ tịch và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ công chức, viên chức ngành Tư pháp, Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Nghị quyết số 27-NQ/HU, ngày 04/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Tham gia thực hiện phong trào thi đua trong toàn ngành Tư pháp lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của ngành Tư pháp, của tỉnh và của huyện Chi Lăng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phòng Tư pháp tham mưu triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, UBND các xã, thị trấn ban hành kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2018 trước 30/01/2018 báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Tư pháp tổng hợp)

          2. Giao Phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện.

          Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn huyện Chi Lăng./

 

 

                      CHỦ TỊCH

 

 

 

     

 

Đoàn Thanh Sơn

 

 

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 388,376

  IP của bạn: 54.196.215.69

  Thời gian: 2018-02-21 04:05:56

  Chi tiết:

   Hôm nay: 79

   Tuần này: 5009

   Tháng này: 20144

   Năm nay: 46248

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn