Các sở, ngành, huyện, TP

Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

Thứ Ba, 14/11/2017 - 07:20

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHI LĂNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:    223 /KH-UBND

                

   Chi Lăng, ngày  14  tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, UBND huyện Chi Lăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành quy định của Luật.

2. Yêu cầu

- Nội dung triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức có liên quan; bảo đảm chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các phòng, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý; giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý

1.1. Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý cho đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Lãnh đạo các ngành: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Luật gia, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; lãnh đạo một số cơ quan liên quan; đại diện lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

- Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2017.

b) Các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị và nhân dân địa phương.

Thời gian thực hiện: Tháng 11 và tháng 12 năm 2017.

1.2  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý và các hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức khác

a) Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng:

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử của huyện xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý; đồng thời có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phòng Tư pháp chuẩn bị tài liệu tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng, cấp phát cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

b) Các hình thức tuyên truyển, phổ biến khác

- Các cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn như: phổ biến, quán triệt, tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt “Ngày pháp luật”, phát hành các tài liệu…

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý

Cử cán bộ, công chức, viên chức có liên quan tham dự các cuộc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ những người thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của tỉnh.

3. Rà soát người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn

Phối hợp rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban của huyện

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Phòng Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; tham mưu cho UBND huyện sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý; hướng dẫn các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về Luật Trợ giúp pháp lý cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý.

4. UBND các xã, thị trấn

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý theo quy định.

5. Đề nghị các cơ quan, tổ chứcTòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Luật gia, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp triển khai hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, phòng, ban, UBND các xã, thị trấn kịp thời phản ánh về Phòng Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND huyện chỉ đạo giải quyết./.

 

 

                                                                                    

 

                                   KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Vi Quang Trung

 

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 388,384

  IP của bạn: 54.196.215.69

  Thời gian: 2018-02-21 04:16:24

  Chi tiết:

   Hôm nay: 87

   Tuần này: 5017

   Tháng này: 20152

   Năm nay: 46256

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn