Các sở, ngành, huyện, TP

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Thứ Hai, 06/11/2017 - 10:11

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHI LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 6035/QĐ-UBND

         Chi Lăng, ngày   06  tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

 

 
                                        CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN


 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

          Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

          Theo hồ sơ đánh giá, biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật ngày 06 tháng 11 năm 2017;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại Tờ trình số 117/TTr-TP ngày 06 tháng 11 năm 2017,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Tư pháp, Nội vụ, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bằng Mạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
       

 

                    

 

Đoàn Thanh Sơn

 

 

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 388,374

  IP của bạn: 54.196.215.69

  Thời gian: 2018-02-21 04:00:05

  Chi tiết:

   Hôm nay: 77

   Tuần này: 5007

   Tháng này: 20142

   Năm nay: 46246

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn