Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định

Thứ Năm, 21/09/2017 - 10:21

Y BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHI LĂNG
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4962  /QĐ-UBND

Chi Lăng, ngày 21  tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

cấp không đúng quy định

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Báo cáo số 131/BC-TNMT ngày 19 tháng 9 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri BI 176296, vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH00835 cấp theo Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND huyện Chi Lăng, cấp cho hộ ông Vi Văn Chẻng, cùng vợ là bà Hứa Thị Hỏi, thường trú tại thôn Nà Nhì, xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đối với thửa đất số 1032, tờ số 02 bản đồ địa chính xã Chiến Thắng tỉ lệ 1/10.000, lập năm 2008.

 Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định, không đúng ranh giới, không đúng diện tích đất, được quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và khoản 56, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm c, khoản 4, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Chiến Thắng và hộ gia đình ông Vi Văn Chẻng, tiến hành các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện Chi Lăng công khai Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng và hộ ông Vi Văn Chẻng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đinh Thị Thu

 

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 388,381

  IP của bạn: 54.196.215.69

  Thời gian: 2018-02-21 04:13:53

  Chi tiết:

   Hôm nay: 84

   Tuần này: 5014

   Tháng này: 20149

   Năm nay: 46253

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn