Các sở, ngành, huyện, TP

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08/5/2002 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về "quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội"

Thứ Tư, 13/09/2017 - 14:25

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHI LĂNG

 

 

Số: 4899/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Chi Lăng, ngày13tháng  9  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08/5/2002 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về "quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" giai đoạn 2012 - 2017

_________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND huyện quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Chi Lăng;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 154/TTr-PNV ngày 12/9 /2017,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện cho 05 tập thể và 05 cá nhân "Đã có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08/5/2002 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về "quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" giai đoạn 2012 - 2017".

          (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách tại điều 1 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đoàn Thanh Sơn

DANH SÁCH

Khen thưởng tập thể, cá nhân "Đã có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2002/NQLT ngày 08/5/2002 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về "quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" giai đoạn 2012 - 2017"

 (Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày       /9/2017

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng)

____________________________

 

I. Tập thể:

1. Công an thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng

2. Công an xã Quang Lang, huyện Chi Lăng

3. Công an xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng

4. Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Lang, huyện Chi Lăng

5. Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng.

II. Cá nhân:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Cán bộ Công an huyện Chi Lăng

2. Ông Vy Đức Trung, Cán bộ Công an huyện Chi Lăng

3. Ông Hoàng Văn Hoàn, Công an viên thôn Nà Pất, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng

4. Bà Lương Thị Nhọi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng

5. Bà Lương Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

 

Ấn định danh sách có 05 tập thể và 05 cá nhân./.

 

LIÊN KẾT WEBSITES

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 388,378

  IP của bạn: 54.196.215.69

  Thời gian: 2018-02-21 04:10:36

  Chi tiết:

   Hôm nay: 81

   Tuần này: 5011

   Tháng này: 20146

   Năm nay: 46250

TRANG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHI LĂNG
Trưởng Ban biên tập: Ông Vi Quang Trung- PCT UBND huyện

Địa chỉ: Số 32 - Đường Cai Kinh - Khu Thống Nhất I - thị trấn Đồng Mỏ

- huyện Chi Lăng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.820.233; Fax: (025) 3.820.312 ; Email: ubchilang@langson.gov.vn